Anne Sophia (?)

F, d. August 1778
     Anne Sophia (?) married Friederich Ditlev Bay, son of Hans Christopher Hansen Bay and Ericha Kristine Ohnsorg, on 19 January 1771 at Ås, Akershus, Norge; Under copulerede 1771 står nevnt 19.januar Frederic Hansen og Anne Kielsdatter.1 Anne Sophia (?) and Friederich Ditlev Bay lived in 1774 at Drøbak, Frogn, Akershus, Norge; Husvik.

"Vi finner flere spor etter Otto Friederich Müller i Drøbak. I 1774 leide han bort en tomt på Husvik til tollskriver Friedrich Ditlev Bay." Dette står i "Historien om Kråkebollens far" i badebyen.no. Anne Sophia (?) died in August 1778 at Drøbak, Frogn, Akershus, Norge. She was buried on 28 August 1778 at Drøbak, Frogn, Akershus, Norge; I kirkeboka står det at Mad. Anne Sophia Bay var 24 år da hun døde.

Family

Friederich Ditlev Bay b. 1751, d. 27 Sep 1795
Child

Citations

 1. [S131] Ås menighet.

Anne Mathiasdatter Bærner

F, b. before 2 September 1751
Anne Mathiasdatter Bærner|b. b 2 Sep 1751|p226.htm#i6793|Mathias Adamsen Ildjernet "Matthæus"||p33.htm#i977|Abigael Iversdatter (?)||p243.htm#i7324|||||||||||||
FatherMathias Adamsen Ildjernet "Matthæus"
MotherAbigael Iversdatter (?)
     Anne Mathiasdatter Bærner was born before 2 September 1751 at Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge.1 She was the daughter of Mathias Adamsen Ildjernet "Matthæus" and Abigael Iversdatter (?). Anne Mathiasdatter Bærner was confirmed on 10 April 1768 at Drøbak, Frogn, Akershus, Norge; Anne Mathiasdatter Bærner var 15 år når hun konfirmerte seg.

Citations

 1. [S130] Nesodden.

Maria Jacobsdatter Friis

F

Family

Christian Hansen Sommerfeldt b. 1673, d. 15 Jun 1747
Children

Else Michelsdatter Storm

F, b. circa 1652
Else Michelsdatter Storm|b. c 1652|p226.htm#i6795|Michel Olufsen Storm|b. 26 Jun 1618\nd. 3 Aug 1689|p226.htm#i6796|Sophia Christensdatter Bloch|b. c 1620\nd. a 1689|p226.htm#i6797|Olle Michelsen Storm|d. c Aug 1618|p275.htm#i8294|Benedikte Rasmusdatter (?)||p275.htm#i8295|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|
FatherMichel Olufsen Storm b. 26 Jun 1618, d. 3 Aug 1689
MotherSophia Christensdatter Bloch b. c 1620, d. a 1689
     Else Michelsdatter Storm married Hans Hansen Sommerfeldt, son of Hans Jørgensen Sommerfeldt. Else Michelsdatter Storm was born circa 1652.1 She was the daughter of Michel Olufsen Storm and Sophia Christensdatter Bloch.

Family

Hans Hansen Sommerfeldt b. 1640, d. 1687

Citations

 1. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net.

Michel Olufsen Storm

M, b. 26 June 1618, d. 3 August 1689
Michel Olufsen Storm|b. 26 Jun 1618\nd. 3 Aug 1689|p226.htm#i6796|Olle Michelsen Storm|d. c Aug 1618|p275.htm#i8294|Benedikte Rasmusdatter (?)||p275.htm#i8295|||||||||||||
FatherOlle Michelsen Storm d. c Aug 1618
MotherBenedikte Rasmusdatter (?)
     Michel Olufsen Storm was born on 26 June 1618 at Århus, Jylland, Danmark.1 He was the son of Olle Michelsen Storm and Benedikte Rasmusdatter (?). Michel Olufsen Storm was fogd over Helgeland, senere Vesterålen.
I 1646 ble han av lensherren over Nordland, Preben von Ahnen, tilsatt som fogd i Helgeland, 1647 i Vesterålen og 1651 i Salten, med bopel på fogdegården Jensvoll i Bodin. Med et avbrudd 1669-71 innehadde han Salten fogdeembete til 1683. Han hadde i tidens løp lagt seg til et ganske omfattende jordegods, det meste i Salten, men en del også i andre deler av Nordland. Antagelig fordi han ved sin fratreden ikke har kunnet levere riktig oppgjør for sine oppebørsler, ble iallfall den vesentlige del av hans jordegods i 1683 og 1684 utlagt til kronen, således bl. a. Morsdal og andre gårder i Salten, som hadde tilhørt hans svigerfar og som Storm vel må ha kjøpt av sin hustrus søsken. Den omstendighet at Storm så sent som i juni 1684 - altså etter å ha fratrådt fogdeembetet - ble beordret til å fungere som amtmann over Nordland i amtmann Geddes fravær, tyder imidlertid på at han ikke har begått direkte underslag.

I 1646 utnevner lensherre Preben von Ahnen en ny fut i Salten. Den nye futen heter Michel Olufssøn Storm.
Han flytter inn på futgården på Jensvoll. Michel vil ha en bedre gård enn Jensvoll, og greier å ordne seg slik at han får tak i gården Løp.
I 1651 flytter han og familien hans inn.
Som fut har han store skatteinntekter fra Salten, og han driver med handel og fiskerier i tillegg. Michel blir en rik mann.
I 1683 snur hellet til Michel og kongen tar Løp fra ham. Michel har ikke betalt skatteinntektene videre til kongen, og kongen velger å ta hele Løp i stedet.
Michels datter Karen var i 1683 allerede gift, og hennes mann blir den nye futen i Salten.
Han heter Jesper Anderssøn Kolderup.
Jesper og Karen flytter inn på Løp.
Jesper var som svigerfaren - glad i å samle rikdommer. Løp blir igjen en av de rikeste gårdene i Salten. in 1646 at Hålogaland/Helgeland, Nordland, Norge.2 He married Sophia Christensdatter Bloch, daughter of Christen Jenssen Bloch and Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta", on 11 November 1649 at Gildeskål, Nordland, Norge.3 Michel Olufsen Storm died on 3 August 1689 at Bodin, Bodø, Nordland, Norge, at age 71; Etter å ha vært skrøpelig i lengre tid måtte Michel Storm ved "Kyndelmisse Tid" 1689 legge seg til sengs. Han mottok jevnlig besøk av sin sjelesørger magister Jens a Møinichen, og sovnet stille hen 3.august i sin hustrus og datters armer. Hans levealder under likprekenen oppgis til å være 71 år og 6 dager , en måned kortere enn tidligere oppgitt fødselsdag.1,2 He was buried on 21 August 1689 at Bodø, Nordland, Norge; Ligprædiken over Foged Michel Storm
(ved arkivfullmektig E.A.Thomle, som viser til pakke med manuskrifter ved Universitetsbiblioteket i Oslo):
Welfortiente Mænds Udgang af Werden bør iche med en Snarhed Forglemis, Fordj Saa Vel Een Dehl Fremmede som deris Egne Paa Rørende tager Ved deris Døed Merchelig Anstød, det er dend Hellige schrifftis ord, de Retferdige schulle Aldrig Forglemmis, Men deris Nafn og Jhue Kommelsse Være og Vare i Welsignelsse Stedse og altid;
War der Jngen Til som schiehede Ret i Landet, Kunde ingen Lefue i Sicherhed; Men i dagelig Fare og Jidelig V-Lejlighed, Som da dend Høyagtbahre og Welfornehme Mand Michel Storm, nu Sl. med Gud hafuer udi sine dage Værit Een af de Kongel. betiendter, der iche alleene Self Elschede, Med End og schafede andre Retferdighed, Thj Hafuer hand og Til dehl af Werden Fortiendt, For sin Retsindige Fremgang i Werden, Een Tilbørlig Amindelsse og Hukomelse, som Hannem og følge bøer; Saaledis Nu Hans Erlige HerKombst, Christelige Lefnedts Fremdragelsse, og Salig afscheeden er at Forklare:
Barnefød er Hand i Iüdtland udi densd Kiøbsted Aarhuus, Aar effter Christj Fødzel 1618 dend 26 Iuny Vdi Louglig og Erlig Egteschab, af Erlige Christelige og Gudfrøgtige Forældre, Hans Fader Var dend Erlige Wel Agte og Forstandig Mand Olle Michelsøn Storm Fordumb Borger og Indwahner i fornte Aarhuus, hans Moder, dend Gudfrøgtige, Erlige og dyde-rige quinde Bendigte Rasmus daatter, begge Forlengst udi Herren Hendsofuede; Forbemeldte hans Kiere Forældre der de af Gud med samme Schench og Gafue Vare blefne Welsignedte, haffuer de effter dend Naturlige Fødsel hasted Ved bøn og Paa Kaldelse af opofre Hannem Gud, og Ved dend Hellige daab, laded Hannem I Sin Frelsere Christo Iesu Jgienfødis, Til Forsichring paa Himmerige og det Evige Lif Som hand og Nu paa Sielens Weigne med alle Hellige Engle og Guds udwalde AlleReede besidder;
Sex Wgger effter Hans Fødselsdag, døde hans Sl. Fader i dend da sterch Græserende Pest, Hans Sl. Moder i Sit Møjsommelige og bedrøfuende Enchesæde, drog Ald Muelig omsorg Far Hans Legemlig ophold, Jindtil Saa lenge Gud efter Nogen tids forløb tilføjde hende udi Egteskab, dend Erlig Agtbahre og Welforstandig Mand, Nu Sl. i Herren Anders Torchildss: borger og Jndwaaner i bete Aarhus Een goed Erlig Mand, at de begge lagde Allerstørste vind paa, at Hand foruden Legems Føde Kunde effter Aar og Alders Tiltagelse opfostris i Siælens Føede Til herren og Himelen, Huor fore de hieme udi huusit loed Ham Vnderviisse i hans BørneLærdom, og Siden Holdt ham i scholle til at Regne og schrifue hos Søren Krufse der i Byen beschichede dandsche schollemeister; Dis Imidlertid indfalt dend Kejserche KrigsMagt i Iüdtland og Hafde Landet inde, fra Michelsdag Ao 1627 til Michelies igjen Anno 1629, For Aared der effter Som Var 1630 tog bemte Hans Sl. StedFader Hanm med Sig til Kiøbenhafn, og der Sadte Hanm til Sit Sydschinde Barn, dend Erlig og Fornehme nu Sl. Mand Hans Mortenss: Wiibye, som da Var Wnderschrifuer Paa Ko: Majets KlædeCammer, og Tiendte Hanm et Aar, Huor Effter Welbem Hans Mortenss: Wiibye, befordrede Hannem Til dend Erlig Høj Agtbahre og Welfornemme Mand Derich Worm, da Kongel. Majets Munstr schrifr over dend store Smedie Paa bremerholm, og Tiendte Hanm et Aar throlig og Vel, Effter Hans Erlige Passes Jndhold, og Effter som bente Dirich Worm quitede Sin bestilling, ForAarsagtes denne Sl. Mand at Søgge sig en anden Hosbonde, Thj begaf Hand sig, til dend Mand-hafftige Michel Mortensøn da Ko: Majts schibs Capitein, og Var med Ham da hand ned fleere schulle indhente til dannet: dend Saxische Førstinde Prindcessinde Magdalena Sybila. Effter HiemKombsten begieret Hand Sit Forlof og nu Sl. og Højloflig HuKommelse Printz Christian Bilager Kom udi Tienniste med Erlig Welbr og Nu Mand Erich Krabbe, den Ved [c:Tid] Ko. Ma. Gubeneur udi Christiannobel, og Beffalings Mand over des Lehn Huor hand betiendte Først for opWarter, og Siden for Haandschrifuer, Omsidder For Sin troe Tienniste af Hanm befordred Anno 1642 til at Wære Slodsschrifuer paa Sternholmb; der Mehre bemte Welbr Erich Krabbe blef af Ko. Ma. Forlofuer fra Christiannopel, og Aller Naadte Forleent med Sternholms Slot og Lehn, tillige med Slodzschrifuerjed Var hand og betroed at Være Proviantschrifr udj forn Christianopel over alt, som hand Tiendte dend Welbr herre War Thj Aar, som Hans Rigtig Pas og Quitering Wd-wiiser; Anno 1643 Kom Hand i Tieniste, med Erlig og Welbr Mand Christen Lange til Rønnisholm, som da Var Capituls herre udi Wiiborgs Capitul, og Var Foged baade ofuer dend Welbr herris eget Gods, Saa og ofuer Capituleds; Dis Imidlertid Anno 1644 Strax effter Juel Jndfalt de Suendsche i Jülland, Huor fore hand Med fleere begaf Sig der fra til Kiøbenhafn; og Nogen Stund sig der opholdt, indtil Tiden Komb; der schulle handlis om Freden imellem dans og Suerig, beramed Ved Bremsebra da Blef hand af Kongel: Majets Canceler, Erlig Welbr og Nu Sl. Herre Christen Thommess: andtaget til at opWarte i Cancelied, paa Same Reisse, Som blef andfanget strax Effter Nytaar 1645, Efter Fredens foredrag, som blef Slutted in Augs: Isame Aar, forføjede hand Sig med Cancelied til Kiøbenhafn, Var der i Nogle Maaneder og Siden begaf Sig Atter til Jülland; der at schafe Rigtighed for Huis hand Krigens tod hafde Hafft Vnder Hender.
Anno 1646 om Paaschen Reiste hand fra Jülland, atter til Kiøbenhafn, Huor hand effter Nogle Ugers Forløb, kom udi Kundschab med Erlig og Welbr nu Sl: Mand Preben von Ahn til Faaesnes, da Kongel. Majts Amtm over Nordlandene; der Hannem til Kongel. Fougit ofuer HelgeLands Fougderje beschichede, huilchet hand et Aar Til Ste Hansdag 1647 betiendte; Same Tid blef hand befahlit at Reisse til Dan Nordlandenes Reignbr der at Clarere, og J medens Antagit til Kongel. Fougit over Wester Aalens Fougderje, som Hand til Iohanis 1651 udi fire Aar forestoed; Jmidlertid hafuer Hand effter dend Allerhøjeste guds Jndschiudelsse fated i Sinde at begifue Sig i dend Hellige Egteschabsstand, Huor til Hand effter Raadføring Med Gud, Sit Egit Hiertelaug, Samt Wenners Raad og Samtyche, hafuer beded til dend dyde-rige, og Megit Gud-Frøgtige Pige Sophia Christensdttr Bloch, og Holdtis Begyndelsen til Samme deris Egteschabs Stand Paa HorningsDahl dend 25 Febr: 1649 og deris brølups Højtid Ste Mortensdag i same Aar og Hafuer de efter Guds Willje lefuet Ret Megit Kierligt og gudeligt Egteschab i 40 Aar Ringer 14 Wger og 2 Dage.
Wdi Same deris Egteschab, hafuer Gud Welsignet denm med Otte lefuendes børn, 3 Sønner og 5 Døtterer, at Huilchet En Søn og En daatter Allerede med Faderen Huiler i Herren: de Andre Sex Med deris Høj bedrøfuede Moeder Sørgeligen Jgien Lefuer, som ald Trøstens Gud Wille tenche paa til det Beste, og med it Milt øje andsee til ophold og Husualelse, Lychsalig Maae dend Egteseng Velsignet være, der saadane Børn Lefuere; der er Gud til ære Meenigheden til Tieniste og ForElderne til Hiertens dagl. Behagelighed; Anno 1651 Ved Ste Iohannis er denne Sl. Mand af Erlig Welbr og nu Sl. Mand Preben von Ahn Forordnede Til Kongel. Fougit over Saltens Fougderje, Jndtil Anno 1669 at det hafuer behaged Hans Kongl. Majets Een anden at beschiche til Foegid som varede et Aar; der effter atter af Højestbemte Kong. Majts AllerNaadigst Sadt til Fougidt ofuer Saltens Fougderje, Saa dend Gandsche tid Hand hafuer Fougeds Bestilling betiendt Særdehlis i Nordlandenne er paa Helgelands it Aar, i Westeraalen 4 Aar, og i Salten 32 Aar giør Tilsammen 37 Aar Vnder dis offtest befaled baade i Freds og fejdes tid Adschiellige Kongel: Commissioner, besynderlig udi de Welbr Amtmends Fraverelsse, som med allis For-Nøjelsse forvaltede ere; Huad sig ellers den Sl. Mands Liv og lefnet Angaar, da er det Nochsom Huer Witterligt, at Hand som en Sand Christen hafuer Sin Bestilling seet til Guds ære, Hans Ko. Ma. Tienniste, og Sin Jefn Christens gafn og goede, Værit en Sagtmodig Moses i Sin Bestilling, og en Abraham i Sit Huus med Gudfrøgtighed imod Sin huus Gesinde, og goedhiertig imod Reisende og fattige, at Hans effterlatte Højbedrøfde Hustru Safner nu sit Hofuit, og halfue Hierte, Fremede deris troefaste Ven og Raadførere, Børnene deris Forsørgere, tienerne deres ForFremere, og Familien sin ære; at Paa Sin Maade Vel Maae Bekiendis en Mand er i dag Falden i Israel de schyldiges Comete; ......
Den 21de Augusty Anno 1689 blef Sl. Fader Michel Ollessøn Storm begrafet i Baadøe Kierche i Choret Norden for Alteret; Her Hans Brun Sogne Prest til Gilleschaals Præstegield Prædichede offr Hannem, og hafde disse ord af Iacoby 1 Cap: Salig Er dend Mand, som Lider Fristelse, Thj effter hand er Prøfuet, da schal Hand faae Lifsens Krone, Huilchen Gud hafuer Lofuet dem, som Elsche Hannem.

Family

Sophia Christensdatter Bloch b. c 1620, d. a 1689
Children

Citations

 1. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net.
 2. [S702] Tore Nygaard www.tore-nygaard.com.
 3. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net,, Dato, koblinger.

Sophia Christensdatter Bloch

F, b. circa 1620, d. after 1689
Sophia Christensdatter Bloch|b. c 1620\nd. a 1689|p226.htm#i6797|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|||||||||||||
FatherChristen Jenssen Bloch b. a 1580, d. c 1637
MotherBerethe Andersdatter Benkestok "Birgitta" b. b 1605, d. b 1662
     Sophia Christensdatter Bloch was born circa 1620.1 She was the daughter of Christen Jenssen Bloch and Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta". Sophia Christensdatter Bloch married Michel Olufsen Storm, son of Olle Michelsen Storm and Benedikte Rasmusdatter (?), on 11 November 1649 at Gildeskål, Nordland, Norge.2 Sophia Christensdatter Bloch died after 1689 at Gildeskål, Nordland, Norge.1,3

Family

Michel Olufsen Storm b. 26 Jun 1618, d. 3 Aug 1689
Children

Citations

 1. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net.
 2. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net,, Dato, koblinger.
 3. [S702] Tore Nygaard www.tore-nygaard.com.

Christen Jenssen Bloch

M, b. after 1580, d. circa 1637
     Christen Jenssen Bloch was born after 1580; Født mellom 1580 og 1590. He married Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta" circa 1618; Christens hustru het Beret(h)e eller Birgitta Andersdatter. Hennes herkomst er ukjent. Imidlertid tyder eiendomsforhold og annet på at hun var datter til Anders Jonssøn Benkestok. Dette antydes av K. Bloch i NST Bind IX, side 47. I så fall er det trolig at hun var oppkalt etter farmoren, Birgitta Nielsdatter. Hva aldersforholdene angår synes ikke det å være noe hinder for en slik antagelse. Anders Benkestok kan være født i 1560-årene og Berete Andersdatter omkring år 1600 eller noe før.
Anders var sønn til Jon Benkestok. Om denne Anders Jonssøn Benkestok til Meløen vet man at han var myndig i 1593 - han var altså født før 1569. Ved skiftet etter hans far, Jon Benkestok, 08.08.1599 var han fullmektig for sine to yngre søsken, Thord og Christopher. Han levde fortsatt i 1630 da han utstedte "et Pandtebref paa 5 Voger Jordegods i Meløen".

Berethe og Christen hadde barna:

Ca. 1620: Anne, født i Salten, gift I: før 1645 med Elias Hansen Fiigenschow,
gift II. etter 1660 med Otte Ottesen [Lorch?], og gift III. etter 1667 med Lauritz Hansen Løfberg, hun levde 1689 i Helgøy i Troms og døde der før 1711.

1620-25: Sophia, gift 11.11.1649 i Gildeskål, Nordland, med Michel Olufsen Storm, død etter 1689 i Gildeskål.

28.09.1625: Jens, født i Salten, gift omkring 1650 med Maren Hansdatter Blix, død i Hadsel 31.05.1691.

Etter at Christen døde, giftet hun seg 2. gang etter 1637 med den nye fogden i Salten, Christian Christopherssøn. De fortsatte å bo på Christen Jenssøns gård Horsdal i Gildeskål.1 Christen Jenssen Bloch and Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta" lived in 1626 at Horsdal, Gildeskål, Nordland, Norge; Fra skatteåret 1628-29 oppføres fogden Christen Jenssøn som eier av gården Telnes. Han var fra omkring 1630 også eier av Teistes tidligere part i eiendommen Horsdal i Gildeskål. Omtrent fra samme tid eies gården Seljeset av nevnte Anders Teiste i hvis eie den ennå var i 1650-årene.
Den 6.september1570 ble det i Bergen foretatt skifte etter lensherren over Sunnmøre og fogden på Bergenhus, Trond Benkestok til Meløy og Jordanger.
Blant de 17 gårdene som Meløygodset besto av i 1621, var også gården Østervik med skyld 1 våg i Ofoten fjerding. Det kan ikke ses av jordebøkene at Christen Jenssøn har eid denne gården. Det vil derfor være rimelig å anta at den - i tiden etter hans død - tilfalt hans hustru som en del av hennes arvepart av Benkestok-godset etter faren Anders Benkestok. I skattemanntallene for årene 1648-53 nevnes den imidlertid sammen med omkring 10 andre gårder - med en samlet skyld på omkring 25 våger - som angivelig tilhørende den nye fogden Christian Christopherssøn, gift med Christen Jenssøns enke og bosatt på Christen Jenssøns gård Horsdal.
I 1656 eides imidlertid Østervik av Christen Jenssøns sønn, daværende residerende kapellan til Hamarøy hr. Jens Christenssøn Bloch som nevnte år makeskiftet denne og foran nevnte eiendom Stunes med en av kronens gårder (Norske Rigsregistranter, bind 12, side 60).
Det kan også nevnes at fra omkring midten av det 17. århundre tilhørte 2 våger i den tidligere omtalte gård Fjær Christen Jenssøns svigersønn, fogden i Salten, Michel Olufsen Storm, i hvis eie den var inntil 1684, da den sammen med fogd Storms øvrige store jordegods - herunder Hordal og Telnes - ble utlagt til kronen, til dekning for det ansvar Storm var kommet i under sin embedsvirksomhet.
Blant de eiendommer som oppgies å være i Christians eie finner en flere av Christen Jenssøns tidligere eiendommer, nemlig - foruten Horsdal og Telnes - Strandå i Folla og Stunes i Ofoten. Disse gårdene har neppe i virkeligheten tilhørt Christian Christopherssøn som må antas bare å ha besittet dem på vegne av sin hustru og sine 3 stebarn som han var verge for.
Det var nok ikke lett for stebarna å få ham til å levere eiendommene fra seg igjen. 22.juni 1661 skrev hans stedatter Anne til kongen for å be om assistanse til å komme i besittelse av "min mig ongefehr for 24 aar siden tilfalden fædrene Arff" som hennes stefar og verge hadde vegret seg for å utlevere. Det fremgår av brevet at moren da var død noe tidligere. Dette må bety at Berethe døde senest i 1661.
Det kan selvsagt ikke utelukkes at Benkestokkenes nevnte eiendommer kom i Christen Jenssøns og hans families eie gjennom kjøp og salg. Men man må ha rett til å anse det som sannsynlig at man her står overfor en slektssammenheng som forklarer eiendomssuksesjonene. Det er vel høyst tvilsomt om man noensinne får full klarhet over alle de spørsmål som her melder seg, men de kjensgjerninger som foreligger tyder på at Berethe Andesdatter var datter til Anders Benkestok.1 Christen Jenssen Bloch was fogd before 1637. He died circa 1637 at Horsdal, Gildeskål, Nordland, Norge.

Family

Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta" b. b 1605, d. b 1662
Children

Citations

 1. [S702] Tore Nygaard www.tore-nygaard.com.

Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"

F, b. before 1605, d. before 1662
     Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta" was born before 1605; Beret(h)e eller Birgitta Andersdatters herkomst er ukjent.
Imidlertid tyder eiendomsforhold og annet på at hun var datter til Anders Jonssøn Benkestok. Dette antydes av K. Bloch i NST Bind IX, side 47. I så fall er det trolig at hun var oppkalt etter farmoren, Birgitta Nielsdatter. Hva aldersforholdene angår synes ikke det å være noe hinder for en slik antagelse.1 She married Christen Jenssen Bloch circa 1618; Christens hustru het Beret(h)e eller Birgitta Andersdatter. Hennes herkomst er ukjent. Imidlertid tyder eiendomsforhold og annet på at hun var datter til Anders Jonssøn Benkestok. Dette antydes av K. Bloch i NST Bind IX, side 47. I så fall er det trolig at hun var oppkalt etter farmoren, Birgitta Nielsdatter. Hva aldersforholdene angår synes ikke det å være noe hinder for en slik antagelse. Anders Benkestok kan være født i 1560-årene og Berete Andersdatter omkring år 1600 eller noe før.
Anders var sønn til Jon Benkestok. Om denne Anders Jonssøn Benkestok til Meløen vet man at han var myndig i 1593 - han var altså født før 1569. Ved skiftet etter hans far, Jon Benkestok, 08.08.1599 var han fullmektig for sine to yngre søsken, Thord og Christopher. Han levde fortsatt i 1630 da han utstedte "et Pandtebref paa 5 Voger Jordegods i Meløen".

Berethe og Christen hadde barna:

Ca. 1620: Anne, født i Salten, gift I: før 1645 med Elias Hansen Fiigenschow,
gift II. etter 1660 med Otte Ottesen [Lorch?], og gift III. etter 1667 med Lauritz Hansen Løfberg, hun levde 1689 i Helgøy i Troms og døde der før 1711.

1620-25: Sophia, gift 11.11.1649 i Gildeskål, Nordland, med Michel Olufsen Storm, død etter 1689 i Gildeskål.

28.09.1625: Jens, født i Salten, gift omkring 1650 med Maren Hansdatter Blix, død i Hadsel 31.05.1691.

Etter at Christen døde, giftet hun seg 2. gang etter 1637 med den nye fogden i Salten, Christian Christopherssøn. De fortsatte å bo på Christen Jenssøns gård Horsdal i Gildeskål.1 Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta" and Christen Jenssen Bloch lived in 1626 at Horsdal, Gildeskål, Nordland, Norge; Fra skatteåret 1628-29 oppføres fogden Christen Jenssøn som eier av gården Telnes. Han var fra omkring 1630 også eier av Teistes tidligere part i eiendommen Horsdal i Gildeskål. Omtrent fra samme tid eies gården Seljeset av nevnte Anders Teiste i hvis eie den ennå var i 1650-årene.
Den 6.september1570 ble det i Bergen foretatt skifte etter lensherren over Sunnmøre og fogden på Bergenhus, Trond Benkestok til Meløy og Jordanger.
Blant de 17 gårdene som Meløygodset besto av i 1621, var også gården Østervik med skyld 1 våg i Ofoten fjerding. Det kan ikke ses av jordebøkene at Christen Jenssøn har eid denne gården. Det vil derfor være rimelig å anta at den - i tiden etter hans død - tilfalt hans hustru som en del av hennes arvepart av Benkestok-godset etter faren Anders Benkestok. I skattemanntallene for årene 1648-53 nevnes den imidlertid sammen med omkring 10 andre gårder - med en samlet skyld på omkring 25 våger - som angivelig tilhørende den nye fogden Christian Christopherssøn, gift med Christen Jenssøns enke og bosatt på Christen Jenssøns gård Horsdal.
I 1656 eides imidlertid Østervik av Christen Jenssøns sønn, daværende residerende kapellan til Hamarøy hr. Jens Christenssøn Bloch som nevnte år makeskiftet denne og foran nevnte eiendom Stunes med en av kronens gårder (Norske Rigsregistranter, bind 12, side 60).
Det kan også nevnes at fra omkring midten av det 17. århundre tilhørte 2 våger i den tidligere omtalte gård Fjær Christen Jenssøns svigersønn, fogden i Salten, Michel Olufsen Storm, i hvis eie den var inntil 1684, da den sammen med fogd Storms øvrige store jordegods - herunder Hordal og Telnes - ble utlagt til kronen, til dekning for det ansvar Storm var kommet i under sin embedsvirksomhet.
Blant de eiendommer som oppgies å være i Christians eie finner en flere av Christen Jenssøns tidligere eiendommer, nemlig - foruten Horsdal og Telnes - Strandå i Folla og Stunes i Ofoten. Disse gårdene har neppe i virkeligheten tilhørt Christian Christopherssøn som må antas bare å ha besittet dem på vegne av sin hustru og sine 3 stebarn som han var verge for.
Det var nok ikke lett for stebarna å få ham til å levere eiendommene fra seg igjen. 22.juni 1661 skrev hans stedatter Anne til kongen for å be om assistanse til å komme i besittelse av "min mig ongefehr for 24 aar siden tilfalden fædrene Arff" som hennes stefar og verge hadde vegret seg for å utlevere. Det fremgår av brevet at moren da var død noe tidligere. Dette må bety at Berethe døde senest i 1661.
Det kan selvsagt ikke utelukkes at Benkestokkenes nevnte eiendommer kom i Christen Jenssøns og hans families eie gjennom kjøp og salg. Men man må ha rett til å anse det som sannsynlig at man her står overfor en slektssammenheng som forklarer eiendomssuksesjonene. Det er vel høyst tvilsomt om man noensinne får full klarhet over alle de spørsmål som her melder seg, men de kjensgjerninger som foreligger tyder på at Berethe Andesdatter var datter til Anders Benkestok.1 Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta" died before 1662 at Horsdal, Gildeskål, Nordland, Norge.1

Family

Christen Jenssen Bloch b. a 1580, d. c 1637
Children

Citations

 1. [S702] Tore Nygaard www.tore-nygaard.com.

Dorethe Michelsdatter Storm

F, b. circa 1650
Dorethe Michelsdatter Storm|b. c 1650|p226.htm#i6800|Michel Olufsen Storm|b. 26 Jun 1618\nd. 3 Aug 1689|p226.htm#i6796|Sophia Christensdatter Bloch|b. c 1620\nd. a 1689|p226.htm#i6797|Olle Michelsen Storm|d. c Aug 1618|p275.htm#i8294|Benedikte Rasmusdatter (?)||p275.htm#i8295|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|
FatherMichel Olufsen Storm b. 26 Jun 1618, d. 3 Aug 1689
MotherSophia Christensdatter Bloch b. c 1620, d. a 1689
     Dorethe Michelsdatter Storm was born circa 1650.1 She was the daughter of Michel Olufsen Storm and Sophia Christensdatter Bloch.

Citations

 1. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net.

Ole Michelsen Storm

M, b. circa 1651
Ole Michelsen Storm|b. c 1651|p226.htm#i6801|Michel Olufsen Storm|b. 26 Jun 1618\nd. 3 Aug 1689|p226.htm#i6796|Sophia Christensdatter Bloch|b. c 1620\nd. a 1689|p226.htm#i6797|Olle Michelsen Storm|d. c Aug 1618|p275.htm#i8294|Benedikte Rasmusdatter (?)||p275.htm#i8295|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|
FatherMichel Olufsen Storm b. 26 Jun 1618, d. 3 Aug 1689
MotherSophia Christensdatter Bloch b. c 1620, d. a 1689
     Ole Michelsen Storm was born circa 1651.1 He was the son of Michel Olufsen Storm and Sophia Christensdatter Bloch.

Citations

 1. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net.

Benedichta Michelsdatter Storm

F, b. circa 1653, d. between 1701 and 1704
Benedichta Michelsdatter Storm|b. c 1653\nd. bt 1701 - 1704|p226.htm#i6802|Michel Olufsen Storm|b. 26 Jun 1618\nd. 3 Aug 1689|p226.htm#i6796|Sophia Christensdatter Bloch|b. c 1620\nd. a 1689|p226.htm#i6797|Olle Michelsen Storm|d. c Aug 1618|p275.htm#i8294|Benedikte Rasmusdatter (?)||p275.htm#i8295|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|
FatherMichel Olufsen Storm b. 26 Jun 1618, d. 3 Aug 1689
MotherSophia Christensdatter Bloch b. c 1620, d. a 1689
     Benedichta Michelsdatter Storm was born circa 1653.1 She was the daughter of Michel Olufsen Storm and Sophia Christensdatter Bloch. Benedichta Michelsdatter Storm died between 1701 and 1704.1

Citations

 1. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net.

Birgithe Sophie Michelsdatter Storm

F, b. after 11 November 1649, d. 1683
Birgithe Sophie Michelsdatter Storm|b. a 11 Nov 1649\nd. 1683|p226.htm#i6803|Michel Olufsen Storm|b. 26 Jun 1618\nd. 3 Aug 1689|p226.htm#i6796|Sophia Christensdatter Bloch|b. c 1620\nd. a 1689|p226.htm#i6797|Olle Michelsen Storm|d. c Aug 1618|p275.htm#i8294|Benedikte Rasmusdatter (?)||p275.htm#i8295|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|
FatherMichel Olufsen Storm b. 26 Jun 1618, d. 3 Aug 1689
MotherSophia Christensdatter Bloch b. c 1620, d. a 1689
     Birgithe Sophie Michelsdatter Storm was born after 11 November 1649. She was the daughter of Michel Olufsen Storm and Sophia Christensdatter Bloch. Birgithe Sophie Michelsdatter Storm died in 1683.1

Citations

 1. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net.

Karen Michelsdatter Storm1

F, b. 17 February 1660, d. 1745
Karen Michelsdatter Storm|b. 17 Feb 1660\nd. 1745|p226.htm#i6804|Michel Olufsen Storm|b. 26 Jun 1618\nd. 3 Aug 1689|p226.htm#i6796|Sophia Christensdatter Bloch|b. c 1620\nd. a 1689|p226.htm#i6797|Olle Michelsen Storm|d. c Aug 1618|p275.htm#i8294|Benedikte Rasmusdatter (?)||p275.htm#i8295|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|
FatherMichel Olufsen Storm1 b. 26 Jun 1618, d. 3 Aug 1689
MotherSophia Christensdatter Bloch1 b. c 1620, d. a 1689
     Karen Michelsdatter Storm was born on 17 February 1660.1 She was the daughter of Michel Olufsen Storm and Sophia Christensdatter Bloch.1 Karen Michelsdatter Storm died in 1745.1

Citations

 1. [S701] Erik Berntsen (1953 - ) www.vestraat.net.

Anne Christensdatter Bloch1

F, b. circa 1620, d. before 1711
Anne Christensdatter Bloch|b. c 1620\nd. b 1711|p226.htm#i6805|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|||||||||||||
FatherChristen Jenssen Bloch1 b. a 1580, d. c 1637
MotherBerethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"1 b. b 1605, d. b 1662
     Anne Christensdatter Bloch was born circa 1620 at Horsdal, Gildeskål, Nordland, Norge.1 She was the daughter of Christen Jenssen Bloch and Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta".1 Anne Christensdatter Bloch married an unknown person before 1645; ektemann Elias Hansen Fiigenschow.
Han virket iallfall fra ca. 1640 og til sin død ca. 1660 som kunstmaler, "contrafeyer", i Bergen. I Norsk biografisk leksikon b. IV s. 124 sier professor Anders Bugge om Fiigenschoug: "Ved siden av Gottfried Hendtzschel er han den betydeligste av våre malere i det 17. århundre og av de to åpenbart den mest kultiverte".
Som enke satt Anne igjen med 6 eller 7 barn. She died before 1711 at Helgøy, Karlsøy, Troms, Norge; Anne, født i Salten, gift I: før 1645 med Elias Hansen Fiigenschow,
gift II. etter 1660 med Otte Ottesen [Lorch?], og
gift III. etter 1667 med Lauritz Hansen Løfberg,
hun levde 1689 i Helgøy i Troms og døde der før 1711.1

Citations

 1. [S702] Tore Nygaard www.tore-nygaard.com.

Ingeborg Svendsdatter (?)

F

Family

Hans Lauritssen Blix b. c 1596, d. 1666
Child

Jens Christensen Bloch1

M, b. 28 September 1625, d. 31 May 1691
Jens Christensen Bloch|b. 28 Sep 1625\nd. 31 May 1691|p226.htm#i6807|Christen Jenssen Bloch|b. a 1580\nd. c 1637|p226.htm#i6798|Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"|b. b 1605\nd. b 1662|p226.htm#i6799|||||||||||||
FatherChristen Jenssen Bloch1 b. a 1580, d. c 1637
MotherBerethe Andersdatter Benkestok "Birgitta"1 b. b 1605, d. b 1662
     Jens Christensen Bloch was born on 28 September 1625. He was the son of Christen Jenssen Bloch and Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta".1 Jens Christensen Bloch was sokneprest til Hamarøy.
Maleri av han og kona er malt av Elias Fiigenschoug i slutten av 1650-årene, og henger i Hassel kirke i Vesterålen. before 1650. He married Maren Hansdatter Blix, daughter of Hans Lauritssen Blix and Ingeborg Svendsdatter (?), circa 1650. Jens Christensen Bloch died on 31 May 1691 at Hadsel, Nordland, Norge, at age 65.1

Family

Maren Hansdatter Blix b. 1627, d. 1688

Citations

 1. [S702] Tore Nygaard www.tore-nygaard.com.

Maren Hansdatter Blix

F, b. 1627, d. 1688
Maren Hansdatter Blix|b. 1627\nd. 1688|p226.htm#i6808|Hans Lauritssen Blix|b. c 1596\nd. 1666|p93.htm#i2789|Ingeborg Svendsdatter (?)||p226.htm#i6806|Laurits Mogensen Blix|b. c 1530\nd. a 1621|p93.htm#i2786|Kirsten E. (?)||p93.htm#i2787|||||||
FatherHans Lauritssen Blix b. c 1596, d. 1666
MotherIngeborg Svendsdatter (?)
     Maren Hansdatter Blix was born in 1627. She was the daughter of Hans Lauritssen Blix and Ingeborg Svendsdatter (?). Maren Hansdatter Blix married Jens Christensen Bloch, son of Christen Jenssen Bloch and Berethe Andersdatter Benkestok "Birgitta", circa 1650. Maren Hansdatter Blix died in 1688 at Hadsel, Nordland, Norge.

Family

Jens Christensen Bloch b. 28 Sep 1625, d. 31 May 1691

Martha Friis Absalonsdatter Beyer

F, b. after 1650
Martha Friis Absalonsdatter Beyer|b. a 1650|p226.htm#i6809|Absalon Jørgensen Beyer|b. 1625\nd. Dec 1680|p107.htm#i3226|Agnete Pedersdatter Krag|b. 1616\nd. Dec 1668|p107.htm#i3227|Jørgen A. (?)|b. c 1590\nd. 1651|p107.htm#i3228|Lisbeth Absalonsdatter Beyer|b. c 1590\nd. a 1625|p107.htm#i3229|Peder Geblesen Krag|b. c 1590\nd. 10 Nov 1646|p107.htm#i3230|Maren J. (?)|b. 1600\nd. Dec 1655|p107.htm#i3231|
FatherAbsalon Jørgensen Beyer b. 1625, d. Dec 1680
MotherAgnete Pedersdatter Krag b. 1616, d. Dec 1668
     Martha Friis Absalonsdatter Beyer married an unknown person ; Ektemann Henrik Christensen Lyster, visepastor til Strinda. She was born after 1650. She was the daughter of Absalon Jørgensen Beyer and Agnete Pedersdatter Krag.

Charles Adams

M
Charles Adams||p226.htm#i6810|Thomas Adams|d. b 1920|p137.htm#i4111|Edle Cudrio|b. 24 Aug 1849\nd. a 1930|p95.htm#i2836|||||||Carl A. Cudrio|b. 1 Oct 1811\nd. 4 Jul 1898|p17.htm#i498|Oline Olsdatter Johnsen|b. 5 Jul 1816\nd. 11 Mar 1858|p17.htm#i499|
FatherThomas Adams d. b 1920
MotherEdle Cudrio b. 24 Aug 1849, d. a 1930
     Charles Adams is the son of Thomas Adams and Edle Cudrio.

Willy Adams

M
Willy Adams||p226.htm#i6811|Thomas Adams|d. b 1920|p137.htm#i4111|Edle Cudrio|b. 24 Aug 1849\nd. a 1930|p95.htm#i2836|||||||Carl A. Cudrio|b. 1 Oct 1811\nd. 4 Jul 1898|p17.htm#i498|Oline Olsdatter Johnsen|b. 5 Jul 1816\nd. 11 Mar 1858|p17.htm#i499|
FatherThomas Adams d. b 1920
MotherEdle Cudrio b. 24 Aug 1849, d. a 1930
     Willy Adams is the son of Thomas Adams and Edle Cudrio.

Tove Gullund

F

Family

Jahn Øivind Harboe

Wilhelm Fleischer

M

Ansten Anstensen

M, b. 1837
     Ansten Anstensen was born in 1837 at Tynset, Hedmark, Norge; kirkesanger ved Laurviks Kirke og Bestyrer og Lærer ved Folkeskolen ble født 1837 på Tønset Hedemark. He married Emilie Fredrikke Hoff, daughter of Ole Jacob Hoff and Karen Gulline Gulbrandsdatter Rosenberg, before 1887 at Larvik, Vestfold, Norge. Ansten Anstensen was lærer og kirkesanger.
Ansteen begynte som vikar for sin kommende svigerfar i 1858 ved Torstrandskolen. Her var han, bortsett fra en kortere avbrytelse, fram til Hoffs død i before 1900 at Larvik, Vestfold, Norge. He and Emilie Fredrikke Hoff lived in 1900 at Larvik, Vestfold, Norge; Under Larvik, husliste 8, kretsnummer 38, i et to etasjes Vaaningshus med Bagbygning med Familiebolig 1 Værelse, Kjøkken 2 vedskur samt 2 Priveterfinner vi:
Ansteen Ansteensen, kirkesanger ved Laurviks Kirke og Bestyrer og Lærer ved Folkeskolen, født 1837 på Tønset Hedemark.
Kona, Emilie Fredrikke f.Hoff, født 1849.
Barn: Eilif Rosenberg Ansteensen født 1887.
Tjenestepige - Husgjererning, Hilda Malm, født 1883.

Family

Emilie Fredrikke Hoff b. 1849
Child

Eilif Rosenberg Anstensen

M, b. 1887
Eilif Rosenberg Anstensen|b. 1887|p226.htm#i6815|Ansten Anstensen|b. 1837|p226.htm#i6814|Emilie Fredrikke Hoff|b. 1849|p127.htm#i3818|||||||Ole J. Hoff|b. 17 Apr 1803\nd. 30 Apr 1872|p95.htm#i2855|Karen G. Gulbrandsdatter Rosenberg|b. b 13 Sep 1807|p127.htm#i3816|
FatherAnsten Anstensen b. 1837
MotherEmilie Fredrikke Hoff b. 1849
     Eilif Rosenberg Anstensen was born in 1887 at Larvik, Vestfold, Norge. He was the son of Ansten Anstensen and Emilie Fredrikke Hoff.

Ole Ancar Sæthre

M, b. 11 November 1896, d. June 1964
     Ole Ancar Sæthre was born on 11 November 1896 at Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; Foreldre var Erik Sæthre og Emma Torsteinsdatter Haugen.1 He married Karen Gustava Lorentzen "Karen", daughter of Svend Olaf Lorentzen "Olaf" and Hanna Marie Hansdatter Meland, before 1964. Ole Ancar Sæthre died in June 1964 at Munice, Delaware, Indiana, USA, at age 67.1

Family

Karen Gustava Lorentzen "Karen" b. 7 Aug 1901, d. Nov 1979

Citations

 1. [S707] Hans Olsen.

Tone Furø

F

Family

Trond Jarle Olsen
Children

Arthur L. Couture

M

Family

Irene Skrogstad b. 10 Oct 1898, d. 14 Mar 1962

Genevieve (?)

F

Family

Edward Martin Skrogstad "Edward" b. 31 May 1887, d. 23 Oct 1963

Hattie Popp

F

Family

Harold Theodore Skrogstad "Harold" b. 13 Aug 1889, d. 17 Dec 1961

Arthur Lee Bennett

M

Family

Martha Skrogstad b. 11 Sep 1891, d. 14 Mar 1968
Close