KAPITALEN
Kritikk av sosialøkonomienFØRSTE BOK: KAPITALENS PRODUKSJONSPROSESS


Innholdsfortegnelse  Forord til første utgave

  Kap. 1: Varen

   1. Varens to faktorer: bruksverdi og verdi
   (verdisubstans, verdistørrelse)

   2. Dobbeltkarakteren til det i varen nedlagte
   arbeid

   3. Verdiformen eller bytteverdien


   4. Varens fetisjkarakter og dens hemmelighet.


  Kap. 2: Bytteprosessen

  Kap. 3: Pengene eller varesirkulasjonen

   1. Verdimål

   2. Sirkulasjonsmiddel


   3. Penger

   Kap. 4: Pengenes forvandling til kapital

    1. Kapitalens almene formel

    2. Motsigelser l den almene formel

    3. Kjøp og salg av arbeidskraft

   Kap. 5: Arbeidsprosess og verdiskapende prosess:

    1. Arbeidsprosessen eller produksjon av bruksverdier


    2. Produksjon av merverdi

   Kap. 6: Konstant kapital og variabel kapital

   Kap. 7: Merverdiens rate (utdrag)

    1. Arbeidskraftens utbyttingsgrad (utdrag)

    2. Fremstiffing av produlktverdien i proporsjonale deler av produktet.


    3. Seniors «siste time

    4. Merproduktet.

   Kap. 8: Arbeidsdagen (utdrag)

    1. Arbeidsdagens grenser

    2. Griskheten etter merarbeid.
    Fabrikant og bojar (utdrag)

    3. Engelske industrigrener uten legale grenser for utbyttingen.

    4. Dag- og nattarbeid. Avløsningssystemet.

    5. Kampen om normalarbeidsdagen. Tvangs
    lover for forlengelse av arbeidsdagen fra
    midten av 14. til slutten av 17. århundre
    (utdrag)

    6. Kampen om normalarbeidsdagen.
    Tvangslover som begrenser arbeidstiden.
    Den engelske fabrikklovgivning fra 1833
    -1864

    7. Kampen om normalarbeidsdagen. Den engelske
    fabrikklovgivnings tilbakevirkning på andre land.

   Kap. 9: Merverdiens rate og masse.

   Kap. 10: Begrepet om relativ merverdi

   Kap. 11: Kooperasjon

   Kap. 12: Arbeidsdeling og manufaktur

    1. Manufakturens dobbelte opprinnelse

    2. Delarbeideren og hans verktøy


    3. Manufakturens to grunnformer
    heterogen manufaktur og organisk
    manufaktur

    4. Arbeidsdeling Innen manufakturen og
    arbeidsdeling Innen samfunnet

    5. Manufakturens kapitalistiske karakter

   Kap. 13: Maskineri og storindustri

    1. Maskineriets utvikling

    2. Overføring av verdi fra maskineri til
    produkt

    3. Maskindriftens primære, virkning på
    arbeideren

    4. Fabrikken

    5. Kampen mellom arbeider og maskin

  6. Kompensasjonsteorien vedrørende arbei
  dere som blir fortrengt av maskineriet


  7. Tiltrekking og avvisning av arbeidere etter hvert som maskindriften vinner frem. Kriser l bomullsindustrien

  8. Revolusjonering av manufaktur, hånd
  verk og hjemmearbeid gjennom storin
  dustrien

  9. Fabrikklovgivning. (Helse og opplærings
  klausuler). Dens alminnelige gjennomfør ing
  I England

  10. Storindustri og jordbruk

Kap. 14: Absolutt og relativ merverdi

Kap. 15: Vekslinger i størrelsen av arbeidskraftens
verdi og merverdien.

  1. Arbeidsdagens lengde og arbeidets intensitet
  kon stant, arbeidets produktivitet variabel.

  2. Konstant arbeidsdag, konstant arbeidsproduktivi tet,
  variabel arbeidsintensitet.

  3. Arbeidets produktivitet og intensitet konstant,
  arbeidsdagen variabel.

  4. Samtidige variasjoner i arbeidets varighet,
  pro duktivitet og intensitet.

Kap. 16: Forskjellige formler for merverdiens rate

Kap. 17: ForvandlIng av arbeidskraftens verdi eller pris til arbeidslØnn

Kap. 18: Tidslønn
Kap. 19: Stykklønn
Kap. 20: Nasjonale forskjeller i arbeidslønnen
Kap. 21: Enkel reproduksjon

Kap. 22: Forvandling av merverdi til kapital

Kap. 23: Den almene lov for den kapitalistiske
akkumulasjon

Kap. 24: Den såkalte opprinnelige akkumuIasjon

Kap. 25: Den moderne kolonisasjonsteori


  Til litraturoversikten

  Til neste

  Til bake