Innholdsfortegnelse


KAPITALEN
KRITIKK AV SOSIALØKONOMIEN

(De avsnitt som er satt som linker, er gjengitt belt
(bortsett fra notene) eller delvis; de som er satt med vanlige
typer, er utelatt. Etter de avsnitt som bare delvis er gjengitt,
står det i parentes Utdrag

TREDJE BOK: DEN KAPITALISTISKE PRODUKSJONS
TOTALPROSESS

Kap. 1: Kostpris-og profitt

Kap. 2: Profittraten

Kap. 3: Forholdet mellom profittraten og merverdiraten

Kap. 4: Omslagets innvirkning på profittraten
(av Engels)

Kap. 5: Økonomisering l anvendelsen av den
konstante kapital
(utdrag)

Kap. 6: Virkninger av prissvingninger

Kap. 7: Tilføyelser til første avsnitt.

Kap. 8: Ulik kapitalsammensetning i ulike produksjonsgrener og
derav følgende forskjell i profittraten

Kap. 9:Dannelsen av en almen profittrate
(gjennomsnittsprotittrate) og vareverdienes
forvandling til produksjonspriser

Kap. 10: Utjevning av den almene profittrate
gjennom konkurransen. Markedspriser og
markedsverdier. Ekstraprofitt (utdrag)

Kap. 11: Hvordan en almen forandring i arbeidslønnen
virker inn på produksjonsprisen.

Kap. 12: Tilføyelser oil .annet avsnitt.

Kap. 13: Loven som sådan (utdrag)

Kap. 14: Motvirkende årsaker

Kap. 15: Lovens indre motsigelser (utdrag)

Kap. 16: Varehandelskapitalen (utdrag)

Kap. 17: Den kommersielle profitt (utdrag)

Kap. 18: Kjøpmannskapitalens omslag. Prisene.

Kap. 19: Pengehandelskapitalen .

Kap. 20: Historisk kj¢pmannskapitalen(utdrag)

Kap. 21: Den rentebærende kapital(utdrag)

Kap. 22: Deling av profitten. Rentefot. Rente
fotens «naturlige» rate (utdrag)

Kap. 23: Rente og entreprenørgevinst .

Kap. 24: Ytterliggjøring av kapitalforholdet i form av
den rentebærende kapital.

Kap. 25: Kreditt og fiktiv kapital.

Kap. 26: Akkumulasjon av pengekapital og dens
virkning på rentefoten.

Kap. 27 : Kredittens rolle i den kapitalistiske produksjon

Kap. 28: Omløpsmiddel og kapital. Tookes og Fullar
tons oppfatning.

Kap. 29: Bankkapitalens bestanddeler.

Kap. 30: Pengekapital og virkelig kapital I.

Kap. 31: Pengekapital og virkelig kapital Il (forts.)

Kap. 32: Pengekapital og virkelig kapital II (slutt)

Kap. 33: Omløpsmidlet i kredittsystemet.

Kap. 34: < The currency principle» og den engelske
banklovgivning fra 1844.

Kap. 35: Edelmetaller og valutakurs.

  1. Gullbeholdningens bevegelse.

  2. Valutakursen.
  Valutakurs med Asia
  Englands handelsbalanse.

Kap. 36: Førkapitalistisk (utdrag)

Kap. 37: Innledende bemerkninger til sjette avsnitt.

Kap. 38: Generelt om differensialrenten.

Kap. 39: Første form for differensialrente
(differensialrente I) (utdrag)

Rap. 40: Annen form for differensialrente
(differensialrente II) (utdrag)

Kap. 41: Differensialrente Il- Første nidfelle
(konstant produksjonspris).

Kap. 42: Differensialrente II: Annet tilfelle
(fallende produksjonspris)

  1. Ved konstant produktavåtet i de nye kapitalanlegg.

  2. Ved fallende produktivitet i de nye kapitalanlegg.

  3. Ved stigende produktivitet i de .nye kapitalanlegg.

Kap. 43: Differensialrente II: Tredje tilfelle ( stigende

Kap. 44: Differensialrente på den dårligste dyrkede

Kap. 45: Den absolutte grunnrente.

Kap. 46: Bygningsrente. Bergverksrente. Tomtepriser.

Kap. 47: Den kapitalistiske grunnrentes genese(utdrag)BR>

Kap. 48: Den trinitariske formel

Kap. 49: Momenter til analysen av produksjonsprosessen.

Kap. 50: Konkurransens skrinn.

Kap. 51: Fordelingsforhold og produksjonsforhold.

Rap. 52: Klassene .BR>


Til litraturoversikten

Til neste

Tilbake (Bok 2.)