Om proletarisk kultur"


  Det går fram av «Izvestija» for 8/10 at kamerat Lunatsjarskij på Proletkults kongress har sagt det stikk motsatte av hva vi i går ble enige om at han skulle si.

  Det er blitt nødvendig å forberede i all hast et utkast til en resolusjon (fra Proletkults kongress) og fremme den gjennom sentralkomitéen, slik at den kan legges fram i tide på denne sesjonen i Proletkult. Allerede i dag må den legges fram på vegne av sentralkomitéen både i kollegiet i Folkekommisariatet for folkeopplysning og på Proletkults kongress, ettersom kongressen avsluttes i dag.

  Utkast til resolusjon:

  1. 1 den sovjetiske arbeider- og bonderepublikken bør hele opplysningsarbeidet, både det politiske opplysnings-' arbeidet overhodet og spesielt på kunstens område, gjennomsyres av ånden i klassekampen proletariatet fører for å gjennomføre målene for sitt diktatur, det vil si for å styrte borgerskapet, for å tilintetgjøre klassene og for å gjøre slutt på alle former for det ene menneskets utbytting av det andre.


  2. Proletariatet må derfor, både gjennom sin fortropp, det kommunistiske partiet, og gjennom mengden av alle slags proletariske organisasjoner delta i alle områder av folkeopplysningen på den mest aktive og vesentlige måte.

  3. All erfaring fra den nyere historie og i sær fra proletariatets over femti år lange revolusjonære kamp i alle verdens land helt fra «Det kommunistiske manifest» så dagens lys har ugjendrivelig vist at bare marxismens verdensanskuelse gir et riktig uttrykk for det revolusjonære proletariatets interesser, synspunkter og kultur.

  4. Marxismen har vunnet seg sin verdenshistoriske betydning som det revolusjonære proletariatets ideologi fordi marxismen på ingen måte har kastet vrak på den borgerlige epokens mest verdifulle landevinninger, men tvert om har tilegnet seg og omarbeidet alt som var verdifullt i den over totusen-årige utvikling av den menneskelig tanke og kultur. Bare et videre arbeid på dette grunnlag og i denne retningen, beåndet av den praktiske erfaringen fra proletariatets diktatur, som dets siste kamp mot enhver utbytting, kan anerkjennes som en utvikling av den sanne proletariske kulturen.

  5. Proletkults all-russiske kongress, som står urokkelig på dette prinsipielle standpunkt, avviser på det mest bestemte alle forsøk på å pønse ut en ny, spesiell kultur, å isolere seg i sine atskilte organisasjoner, å begrense arbeidsområdet for Folkekommisariatet for folkeopplysning og Proletkult eller opprette «autonomi» for Proletkult innenfor Folkeopplysningskommisariatets institusjoner o. 1. og betrakter slike forsøk som teoretisk uriktige og praktisk skadelige. Kongressen pålegger tvert om alle Proletkults organisasjoner å betrakte seg helt og fullt som hjelpeorganer innen nettet av Folkeopplysningskommisariatets institusjoner og utføre sine oppgaver under felles ledelse av sovjetmakten (i sær under ledelse av Folkekommisariatet for folkeopplysning) og det russiske kommunistiske partiet som en del av oppgavene for proletariatets diktatur.


  Kamerat Lunatsjarskij sier at hans ord er blitt forvrengt. Resolusjonen er da i enda høyere grad absolutt nødvendig.


  Skrevet 8. oktober 1920. Trykt første gang i 1926 i tidsskriftet «Krasnaja Nov» nr. 3


  Til litraturoversikten

  Til neste

  Til bake