Tale p å den 2. all-russiske kongress
av de kommunistiske organisasjoner for østens folk

22. november 1919

(Utdrag)


  La meg til slutt få komme inn på den situasjonen Østens nasjonaliteter nå er i ferd med å oppleve. Dere er representanter for kommunistiske organisasjoner og kommunistiske partier fra Østens ulike folkeslag. jeg vil gjerne få si at om de russiske bolsjevikene har klart å slå en bresje i den gamle imperialismen og har påtatt seg den usedvanlig vanskelige, men også usedvanlig edle oppgaven å bane nye veier for revolusjonen, så står dere, som representerer Østens arbeidende masser overfor en enda større og enda nyere oppgave. Det er blitt fullstendig klart at den sosialistiske revolusjonen som nærmer seg for hele verden, ikke på noen måte vil bestå bare i proletariatets seier over sitt eget borgerskap i hvert enkelt land. Dette ville ha vært mulig om revolusjonen hadde skjedd lett og raskt. Vi vet at imperialistene ikke vil finne seg i dette, at alle land væpner seg mot sin egen bolsjevisme og bare tenker på hvordan de skal beseire bolsjevismen hos seg selv. Derfor oppstår det borgerkrig i hvert land, og de gamle kompromiss-sosialistene trekkes i denne krigen over på borgerskapets side i kampen. Den sosialistiske revolusjonen vil derfor ikke bare og i det vesentlige bli en kamp de revolusjonære proletarene i hvert enkelt land fører mot sitt eget borgerskap - nei den vil bli en kamp som alle kolonier og land som er undertrykt av imperialismen, som alle avhengige land vil føre mot den internasjonale imperialismen. I vårt partis program, som ble


  vedtatt i mars i år, sier vi i en karakteristikk av den kommende sosiale verdensrevolusjonen at det arbeidende folks borgerkrig mot imperialistene og utbytterne i alle fremskredne land begynner å smelte sammen med den nasjonale krigen mot den internasjonale imperialismen. Dette bekreftes av revolusjonens gang og vil i framtida bli enda tydeligere bekreftet. Slik vil det også bli i Østen.

  Vi vet at Østens folkemasser vil reise seg som selvstendige deltakere, som skapere av et nytt liv, fordi denne befolkningens mange hundre millioner tilhører de avhengige, ikke fullberettigede nasjonene som helt til nå har vært et objekt for imperialismens internasjonale politikk, og som bare har eksistert som en slags gjødning for den kapitalistiske kulturen og sivilisasjonen. Og når det snakkes om fordeling av mandater over koloniene, er vi helt klar over at dette er en fordeling av mandater til plyndring og utnytting, at det er å gi en forsvinnende andel av jordas befolkning rett til å utbytte flertallet av verdens befolkning. Dette flertallet, som helt til nå har stått helt utenfor den historiske framgang, fordi det ikke kunne utgjøre en selvstendig revolusjonær kraft, har som kjent fra begynnelsen av det 20. århundre sluttet å spille en slik passiv rolle. Vi vet at det etter 1905 har fulgt revolusjoner i Tyrkia, Persia og Kina, og at det har utviklet seg en revolusjonær bevegelse i India. Den imperialistiske krigen har også bidratt til den revolusjonære bevegelsens vekst, fordi det ble nødvendig å trekke hele regimenter fra de koloniale folk med i de europeiske imperialistenes kamp. Den imperialistiske krigen vekket også Østen og trakk Østens folk med i den internasjonale politikken., England og Frankrike væpnet de koloniale folkene -og lærte dem opp i krigsteknikk og bruk av meget kompliserte maskiner. Denne lærdommen bruker de i kampen mot imperialismens herredømme. Etter denne perioden hvor Østens folk trekkes med i den moderne revolusjonen, vil det komme en periode da alle Østens folk vil være med på å avgjøre hele verdens skjebne og ikke bare vært et utbyttingsobjekt. Østens folk vil vekkes til praktisk handling og alle folk vil komme til å være med på. å avgjøre hele menneskehetens skjebne.

  Derfor mener jeg at dere vil komme til å spille en stor rolle i verdensrevolusjonens utviklingshistorie, en revolusjon som vil komme til å vare mange år og kreve store ofre - om en skal dømme ut fra dens begynnelse og i denne kampen vil dere smelte sammen med vår kamp mot verdensimperialismen. Det at dere deltar i den internasjonale revolusjonen vil stille dere overfor en komplisert og vanskelig oppgave, hvis løsning vil danne grunnlaget for vår felles framgang, fordi flertallet av befolkningen her for første gang vil bli en selvstendig bevegelse og en aktiv faktor i kampen for å styrte den internasjonale imperialismen.

  Flertallet av Østens folk er i en verre stilling enn det mest tilbakeliggende landet i Europa, nemlig Russland, men vi har klart å forene de russiske bøndene og arbeiderne i kampen mot restene av føydalismen og kapitalismen, og vår kamp forløp så lett fordi bøndene og arbeiderne gikk sammen i kampen mot kapitalen og føydalismen.

  Her er forbindelsen med Østens folk særlig viktig, fordi flertallet av Østens folk er typiske representanter for de arbeidende massene - de er ikke arbeidere som har gått i skole på de kapitalistiske fabrikkene og verkstedene, men typiske representanter for det arbeidende folk, for den utbyttede massen av bønder som er utsatt for en middelaldersk undertrykkelse. Den russiske revolusjonen har vist hvordan proletarene som har seiret over kapitalismen og sluttet seg sammen med millionmassene av den ruinerte arbeidende bondebefolkningen, seierrikt reiste seg mot åket fra middelalderen. Vår sovjetrepublikk må nå gruppere rundt seg alle Østens folk som er i ferd med å våkne, for sammen med dem å kjempe mot den internasjonale imperialismen.

  Dere står nå overfor en oppgave som verdens kommunister aldri før har stått overfor: dere må ta utgangspunkt i den allmennkommunistiske teori og praksis og anvende denne teori og praksis på særegne betingelser som ikke finnes i de europeiske land, dere må kunne anvende denne teorien og praksisen på forhold hvor hovedmassen er bønder o' hvor det gjelder å kjempe ikke mot kapitalen, men mot restene fra middelalderen. Dette er en vanskelig og særegen. oppgave, men den er også meget edel, fordi den massen som hittil ikke har tatt del i kampen, trekkes med i den, og på den annen side får dere mulighet til å ha meget nær forbindelse med Den 3. internasjonale takket være organisasjonen av kommunistiske celler i Østen. Dere må finne særegne former for dette forbundet mellom hele verdens fremskredne proletarer og Østens arbeidende og utbyttede masser, som ofte lever under middelalder-forhold. Vi har i vårt land gjennomført i liten målestokk det som dere kommer til å gjennomføre i stor målestokk, i store land. jeg håper at dere vil løse også denne andre oppgaven med hell. Takket være de kommunistiske organisasjonene i Østen, som dere representerer her, har dere forbindelse med det fremskredne revolusjonære proletariatet. Dere står overfor den oppgave å føre videre den kommunistiske propagandaen i hvert enkelt land i et språk som folket vil forstå.

  Det sier seg selv at bare proletariatet i alle verdensfremskredne land kan bringe den endelige seier, og vi russere har påbegynt det arbeidet som det engelske, franske eller tyske proletariatet vil slutte opp om, men vi forstår at de ikke vil kunne seire uten med hjelp fra de arbeidende massene i alle de undertrykte koloniale folk, og i første rekke fra Østens folk. Vi må være klar over at fortroppen alene ikke kan gjennomføre overgangen til kommunismen. Det er vår oppgave a fremme en revolusjonær aktivitet som får de arbeidende massene til å organisere seg og opptre selvstendig, uansett på hvilket nivå de befinner seg, å oversette den sanne kommunistiske lære, som er beregnet på kommunistene i de mer fremskredne land, til hvert enkelt folks språk, å løse de praktiske oppgavene som må løses øyeblikkelig, og gå sammen med proletarene i andre land i en felles kamp.

  Dette er oppgaver som dere ikke vil finne løsningen på i en eneste kommunistisk bok, men dere vil finne løsningen på dem i den felles kampen som Russland har begynt. Dere vil måtte stille og løse denne oppgaven ut fra deres egen erfaring. Dere vil finne støtte til dette i på den ene siden et nært forbund med fortroppen for alle de arbeidende i andre land og på den andre siden i evnen til å nærme seg Østens folk, som dere representerer her. Dere vil måtte bygge på den borgerlige nasjonalismen som er i ferd med å oppstå hos disse folkene, en nasjonalisme som nødvendigvis må oppstå og som har sin historiske berettigelse. Samtidig må dere bane veien til de arbeidende og utnyttede massene i hvert land og forklare dem i et språk de forstår at den internasjonale revolusjonens seier er det eneste håpet om frigjøring og at det internasjonale proletariatet er den eneste forbundsfellen for alle de arbeidende og utbyttede massene som teller mange hundre millioner blant Østens folk.


  Dere står foran en oppgave av usedvanlig stort omfang, en oppgave som de kommunistiske organisasjonene med felles innsats vil klare å løse og føre fram til den endelige seieren over den internasjonale imperialismen i kraft av revolusjonens epoke og den revolusjonære bevegelsens vekst - her er det ingen plass for tvil.


  «Etterretninger fra sentralkomitéen i RKP (b) » («Izvestija») nr. 9, 20. desember 1919.


  Til litraturoversikten

  Til neste

  Til bake