Welcome to my Nordic Genealogy Site
spanning four centuries - from Norway, Sweden, Denmark
Contact me by e-mail at:  nermo@online.no (Per Nermo, Oslo, Norway)

Index of Surnames / Etternavns-register (see below)

This index comprises data collected from a variety of sources, partly genealogical litterature, partly Internet news groups, partly other web sites, and to a very limited extent from primary sources. (In some cases sources are given as a note). Thus, the data quality varies. Some dubious cases are marked with e.g. "(usikre foreldre)" (unverified parents). Data prior to 1700 of course are more unreliable than more recent data, and lines reaching back beyond 1600 are generally dubious and should be treated as such.

I really appreciate the helpful assistance I've received via different news groups and by private e-mail. I hope for continued support, and that this web site will be of some help and guidance to some.

Myself, I'm related genealogically to a relatively small fraction only of the total number of individuals included in this index. Thus, I do NOT claim to be a descendant of Harold the Fairhaired ! ;)

  Dette registeret består av data samlet fra en rekke ulike kilder, dels slektsbøker, dels diskusjons-grupper på Internett, dels andre nettsteder, og i svært liten grad primærkilder. (I noen tilfeller er kilden angitt som note). Av denne grunn vil kvaliteten på dataene variere. Enkelte tvilstilfeller er merket med f.eks. "(usikre foreldre)". Naturlig nok er data fra før 1700 mer upålitelig enn nyere data, og linjer som strekker seg bakover forbi 1600 er selvsagt til dels svært tvilsomme og bør behandles deretter.

En stor takk til alle som har bidratt ved å svare på mine utallige spørsmål via diskusjonsgrupper og gjennom privat e-mail ! Jeg håper denne hjelpen vil fortsette, og at denne web-siden vil være til glede og hjelp for noen.

Selv er jeg bare i slekt med et relativt liten del av det totale antall personer som er tatt med i dette registeret. Så jeg hevder altså IKKE å være etterkommer etter Harald Hårfagre ! ;)

Nettklikk

Tjen penger på din webside