.
FEIRING AV 17. MAI I NORGE
.
.
Siden kommer best til sin rett når du bruker Netscape Communicator og en skjermoppløsning på 800x600 piksler.a
.
Det norske flagg.
Overskrift: Grunnloven.
.
.
.
GRUNNLOVEN.

Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll i 1814, står fremdeles ved lag. Stortinget har imidlertid endret og sløyfet en hel del paragrafer etter som tidene har forandret seg. 
Men selv i dag har Grunnloven beholdt språkformene fra den gang, noe som gjør at de fleste som i dag forsøker å lese teksten, vil få problemer med å forstå enkelte avsnitt.
Grunnloven er inndelt i flere kapitler og nedenfor finner du noen av paragrafene gjengitt, men vi har tatt oss den frihet å gjøre språket litt mer forståelig for dagens leser

Du finner den komplette teksten til Grunnloven i enden av denne lenken.

§ §  §  §  § §  §  §  § §  § §  §
.

OM STATSFORMEN OG RELIGIONEN.

§1 Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig Rike. Dets Regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk (arvelig kongedømme).17. mai-troll

§2 Alle innbyggere i Riket har fri Religionsutøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forblir Statens offentlige Religion. De innbyggere, som bekjenner seg til den, er forpliktet til at oppdra sine  Barn i samme.

OM DEN UTØVENDE MAKT, KONGEN OG DEN KONGELIGE FAMILIE.

§3 Den utøvende Makt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har ervervet Kronen etter Reglene i §6 eller §7 eller §48 i denne Grunnlov. Når den utøvende Makt således er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheter og Plikter som ifølge denne Grunnlov og Landets Lover  innehas av Kongen.Bondehus på 17. mai.

§5 Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller anklages. Ansvaret påligger hans Råd (Regjeringen).

OM BORGERRETT OG DEN LOVGIVENDE MAKT.

§49 Folket utøver den lovgivende Makt ved Stortinget, som består av to Avdelinger, et Lagting og et Odelsting.

§50 Stemmeberettigede er de norske Borgere, Menn og Kvinner, som senest i det År Valgtinget holdes har fylt 18 År. 
I hvilken Utstrekning dog norske Borgere, som på Valgdagen er bosatte utenfor Riket, men oppfyller foranstående Betingelser, er stemmeberettigede, fastsettes ved Lov. Jublende barn.
Regler om Stemmerett for ellers stemmeberettigede Personer som på Valgdagen åpenbart lider av alvorlig sjelelig Svekkelse eller nedsatt Bevissthet, kunne fastsettes ved Lov.
 

§54 Valgtingene holdes hvert fjerde År. De skulle være avsluttet innen September Måneds Utgang.

(Tegningene ovenfor er laget av Marie Johansen)

OM DEN DØMMENDE MAKT:

§88 Høyesterett dømmer i siste Instans. Dog kan Innskrenkninger i Adgangen til at erholde Høyesteretts Avgjørelse bestemmes ved Lov. 
Høyesterett skal bestå av en Formann og minst fire andre Medlemmer. 

§90 Høyesteretts Dommer kan i intet Tilfelle påankes. 

§91 Ingen kan beskikkes til Medlem av Høyesterett, før enn han er 30 År gammel.

§96 Ingen kan dømmes uten etter Lov, eller straffes uten etter Dom. Pinlig Forhør må ikke finne Sted. 
§97 Ingen Lov må gives tilbakevirkende Kraft.

§109 Enhver Statens Borger er i Alminnelighet like forpliktet, i en viss Tid at verne om sit Fedreland, uten Hensyn til Fødsel eller Formue. 
Denne Paragrafs Anvendelse, og de Innskrenkninger den bør undergå, bestemmes ved Lov.

§111 Det norske Flaggs Form og Farver bestemmes ved Lov.


§ §  §  §  § §  §  §  § §  § §  §
.

 

.
.
.GRUNNLOVEN
.