Foreningen Norges døvblindes hjemmeside har gleden av å formidle:

"Bidrag til

epidemienes historie i Norge i eldre tider"

Av S.W. Brochmann

Harstad

_________

Hentet fra:

Særtrykk av «Tidsskrift for Den Norske Lægeforening», nr. 7-24, 1936


Forord til internett-utgaven

Til FNDB's oppslagsverk om forskjellige sykdommer og helseplager

INNHOLD:

I. Forord

II. Lægeforhold i det nordlige Norge i det 18de århundre

III. Nogen almindelige bemerkninger om gjengse smittsomme sykdommer i det 18de århundre

IV. Nord-Norges særstilling m.h.t. forekomsten av epidemiske sykdommer

V. Tiden like før 1700

VI. Tidsrummet 1700-1710

VII. Tidsrummet 1711-1720

VIII. Tidsrummet 1721-1750

IX. Tidsrummet 1751-1770

X. Tidsrummet 1771-1775

XI. Tidsrummet 1776-1800

XII. Tidsrummet 1801-1813

XIII. Tiden like efter 1813

XIV. Oversikt over de i det nordlige Norge i årene 1700-1813 forekommende epidemiske sykdommer

XV. De kroniske infeksjonssykdommer

 a) Radesyken

 b) Lepraen

 c) Tuberkulosen

XVI. En oversikt over dødeligheten i det 18de århundre

XVII. Kilder


Forord til internett-utgaven

S.W. Brochmann var før krigen lege blant annet i Harstad.

Hans artikkelserie "Bidrag til epidemienes historie i Norge i eldre tider" ble trykket i "Tidsskrift for Den Norske Lægeforening" i 1936. "Bidraget" var nok bare ment som en begynnelse til et tenkt komplett verk om denne historien. Derfor handler Brochmanns "bidrag" stort sett bare om Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Like fullt er det kanskje den beste oversikten vi i dag har når det gjelder epidemienes herjinger i Norge. Hans grundige gjennomgang av kirkebøker, litteratur og annet kildemateriale er imponerende.

Siden særtrykket av artikkelserien neppe lenger er lett tilgjengelig annet enn som lån fra biblioteker av ymse slag, har vi i folkeopplysningens tjeneste valgt å legge det ut på internett.

I internett-utgaven har vi forsøkt å gjengi utvalget mest mulig lik særtrykket fra 1936, slik det ble laget av Centraltrykkeriet i Oslo. Vi har bare foretatt korrigeringer av noen ubetydelige, men åpenbare skrivefeil, samt lagt inn redaksjonelle merknader et par steder, bl.a. med lenke til utdypende stoff.

Eventuelle spørsmål eller meldinger om mulige feil, kan rettes til Bjørn Davidsen, epost: fndbred@online.no


Tilbake til toppen

Tilbake til siden for historisk interesserte

Hjem