Foreningen Norges døvblindes hjemmeside har gleden av å formidle:

Det frivillige hjelpearbeid i Bergen og Laksevåg etter krigsulykkene i 1944

Til forrige kapittel

Tilbake til innholdsfortegnelsenBeretning fra

Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen til de
krigsskadelidte i Laksevåg.

Da ulykken rammet Laksevåg den 4. oktober 1944 kunne en ved organiseringen av hjelpearbeidet ta Bergen som forbilde og bygge på de erfaringer en der hadde innvunnet etter eksplosjonskatastrofen den 20. april.

Spørsmål, som i Bergen til å begynne med hadde voldt tvil, hadde funnet sin løsning, og mistak som var begått var rettet på og kunne unngåes.

En kunne derfor straks organisere hjelpearbeidet, også den første øyeblikkelige hjelp, på en fullt ut tilfredsstillende måte, som det vil framgå av referatet fra hovedutvalgets første møte den 10. oktober 1944, sålydende:

    En behandlet

1. Skriv av 5/10 1944 fra ordføreren i Laksevåg sålydende:

De ansvarlige for utdelingen.

Jeg har i dag oppnevnt følgende utvalg som ansvarlig for utdelingen til de skadelidte av alle pengebidrag som er innkommet og måtte komme inn i anledning av ulykken den 4. ds. i Laksevåg:

Fabrikkeier Hans B. Fasmer,

Forsorgssjef Per Klem Bolstad,

Kontorsjef Halfdan Espelid,

Sokneprest Fredrik Knudsen,

Fylkesleder Olaf Bjordal.

Som utvalgets sekretær fungerer kst. rådmann Svenke.

Ordføreren i Laksevåg, den 5. oktober 1944.

Arne Normann.

        (sign.)

Vedtak:

Utvalget påtar seg vervet, men alene under forutsetning av at det får full disposisjonsrett over de midler som innkommer.

Overfor ordføreren eller katastrofeutvalget vil utvalget således ikke ha annen forpliktelse enn å avgi rapport om sin virksomhet og avlegge regnskap for pengenes anvendelse når bidragsfordelingen er tilendebrakt.

Oppnevnelsen kunngjøres i avisene.

2. Valg av formann.

Som formann ble valgt herr fabrikkeier Hans B. Fasmer.

3. Utvalgets organisasjon.

Formannen gjorde rede for organiseringen av hovedutvalget i Bergen, og for hvordan denne organisasjon hadde fungert.

Vedtak:

Utvalget organiseres som et hovedutvalg med hjelpeorganisasjoner.

Som hjelpeorganisasjoner engasjeres: Næringslivets hjelpekomité, Røde Kors og Bergens Sanitetsforening, Laksevåg menighetspleie, Bergens Menighetspleiers Fellesnevnd samt N.S. Hjelpeorganisasjon.

4. Utvalgets navn.

En besluttet å ta navnet Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen til de krigsskadelidte i Laksevåg.

5. Skadens art og omfang.

Til underretning og som grunnlag for hovedutvalgets videre disposisjoner ble framlagt følgende oversikt over skadens art og omfang:

a) ca. 180 dødsofre, hvorav ca. 50 familieforsørgere,

b) ca. 98 legemsskadde,

c) ca. 60 ødelagte hus med 160 familier. Ca. 140 mer eller mindre skadde hus med 600 familier,

d. ca. 7 ødelagte eller skadde butikker.

6. Hjelpearbeidets fordeling.

I Bergen ble det til en begynnelse bestemt at hver hjelpeorganisasjon skulle behandle alle de søknader som inn kom til organisasjonen - uansett om søknaden var fra skadelidte som hadde mistet sin forsørger, sin levevei, sitt syn, sin arbeidsevne eller sitt innbo.

Senere har en endret oppfatning, og for den endelige utdeling er det bestemt at ensartede skadetilfelle så vidt mulig skal behandles av en og samme hjelpeorganisasjon.

Utvalget tiltrer dette syn og fattet i samsvar hermed følgende vedtak:

Hjelpearbeidet fordeles således:

a) Skadelidte som har mistet sin forsørger, henvises til Næringslivets hjelpekomité.

b) Skadelidte som er blitt arbeidsuføre for kortere eller lengre tid, henvises til Røde Kors og Bergens Sanitetsforening, som behandler denne gruppe og dessuten tar seg av Barnehjelpen.

c) Skadelidte som har mistet sitt løsøre helt eller delvis, henvises til Laksevåg Menighetspleie, Bergens Menighetspleiers Fellesnevnd, Røde Kors og Bergens Sanitetsforening samt N.S.H.

d) Skadelidte som har mistet sin levevei (butikkinnehavere, håndverkere etc.) behandles av Hovedutvalgets sekretariat.

7. Innsamlingen av pengebidrag.

En besluttet å innrykke i avisene følgende avertissement:

Pengebidrag

til de krigsskadelidte i Laksevåg 4/10 1944 mottas av følgende organisasjoner:

1. Næringslivets hjelpekomité - Kreditbankens bygg, Vågsalmenning 14-22.

2. Røde Kors og Bergens Sanitetsforening - Kunstforeningen, Lars Hillesgt. 6.

3. Laksevåg Menighetspleie, adr. Laksevåg kirke, sakristiet.

4. Bergens Menighetspleiers Fellesnevnd, Nygårdsgt. 36.

5. Nasjonal Samlings Hj.organisasjon, Domkirkegt. 6a.

8. Utdelingen av bidrag.

Utdelingen av bidrag antas som i Bergen å måtte oppdeles i en foreløbig og en endelig utdeling.

En foreløbig utdeling er nødvendig for å imøtekomme behovet for hurtig hjelp.

En rekke familier er jo ribbet for nær sagt alt. Alle som har mistet sin forsørger trenger midlertidig understøttelse o.s.v.

Denne utdeling begrenses til avhjelp av påtrengende eller øyeblikkelige behov.

Når det gjelder denne utdeling må hjelpeorganisasjonene til en viss grad få frie hender, da det må handles hurtig og således ikke er tid til å innhente Hovedutvalgets avgjørelse. Men det bør også for denne utdeling settes som betingelse: Intet bidrag uten søknad avfattet på de av Hovedutvalget godkjente søknadsskjemaer.

Den endelige utdeling er det foreløbig ikke nødvendig å behandle.

Hvorvidt det overhodet skal bli noen endelig utdeling avhenger av hva resultat bidragsinnsamlingen gir.

Vedtak:

I samsvar med foranstående fastsettes for den foreløbige utdeling følgende direktiver:

a) Denne utdeling begrenses til midlertidige understøttelser til enker og legemsskadde (arbeidsuføre) og ellers til avhjelp av påtrengende behov.

b) Intet bidrag utbetales uten søknad avfattet på de av Hovedutvalget godkjente søknadsskjemaer.

c) Bidrag til enker og legemsskadde (arbeidsuføre) utbetales som midlertidige understøttelser med passende beløp pr. måned.

Bidrag til skadelidte med løsøreskader kan ytes med inntil 20% av det til Krigsskadetrygden anmeldte skadebeløp, dog således at bidrag som overstiger kr. 1.000,- må forelegges Hovedutvalget til godkjennelse.

Til totalskadelidte kan foruten bidrag ytes rentefrie lån på inntil kr. 1.000,- mot transport av skadelidtes erstatningskrav på Krigsskadetrygden.

d) Den enkelte hjelpeorganisasjon behandler kun den gruppe av skadelidte som er henlagt til organisasjonen.

e) Frist for innlevering av søknader settes til 1. desember 1944.

f) Bidrag som innkommer til hjelpeorganisasjonene innsettes i bank på særskilt konto merket "De krigsskadelidte i Laksevåg 4/10 1944".

g) Utdeling av bidrag foretas mot forevisning av:

1. Legitimasjonskort for skade.

2. Bidragsbok (penge- og varekvitteringsbok).

3. Skademeldingsskjema 2a i utfylt stand og stemplet av Krigsskadetrygden.

h) Ukentlige oppgaver over innkomne og utbetalte bidrag (og lån) sendes Hovedutvalgets kartotek, Christiesgate. 10 (tlf. 14753).

i) Såvel Hovedutvalgets som hjelpeorganisasjonenes regnskaper revideres av kommunerevisjonen i Bergen. Direktivene for den endelige utdeling fastsettes senere. I samsvar med dette vedtak og vedtak i sak 6 kunngjøres følgende:

Utdelingen av pengebidrag til de krigsskadelidte i Laksevåg den 4. oktober 1944.

1. Skadelidte som har mistet sin forsørger kan få midlertidig understøttelse ved å sende søknad til: Næringslivets hjelpekomité, adr. Vågsalm. 14-22, telefon 16600.

2. Legemsskadde (skadelidte som er blitt arbeidsudyktige for kortere eller lengre tid) får bidrag ved å søke til Røde Kors og Bergens Sanitetsforenings skadekontor, adr. Kunstforeningen, Lars Hilles gt. 6, telef. 13785 - 13786.

3. Skadelidte som har fått sitt innbo helt eller i betydelig grad ødelagt får et foreløbig bidrag ved å søke: Laksevåg Menighetspleie, adr. Laksevåg kirke, sakristiet. Røde Kors og Bergens Sanitetsforening, adr. Kunstforeningen, Lars Hilles gt. 6. Bergens Menighetpleiers Fellesnevnd, adr. Nygårdsgaten 36. N.S. Hjelpeorganisasjon, adr. Domkirkegt. 6a.

4. Skadelidte forretningsdrivende (butikkinnehv. ete.) kan henvende seg til: Utvalgets sekretariat, adresse Christiesgt. 10.

 

Søknadsskjema fåes utlevert hos de her nevnte organisasjoner samt hos Hovedutvalgets sekretariat, adr. Christiesgate 10. Ved innleveringen av søknaden må legemsskadde medbringe: 1) Lægeattest, 2) Penge- og varekvitteringsbok.

Skadelidte med løsøreskade må medbringe: 1) Penge- og varekvitteringsbok, 2) Skademeldingsskjema 2a i utfylt stand og stemplet av Krigsskadetrygden.

9. Meddelelse fra Hovedutvalget i Bergen.

Formannen meddelte at Hovedutvalget i Bergen hadde behandlet spørsmålet om hjelp til Laksevåg.

Utvalget anså det for lite tvilsomt at det ville komme inn betydelige pengebidrag også til de skadelidte i Laksevåg. Men det vil ta tid, og i mellomtiden står Hovedutvalget i Laksevåg uten midler til avhjelp av det øyeblikkelige behov.

Utvalget har derfor besluttet å stille inntil kr. 200.000,- til disposisjon for Hovedutvalget i Laksevåg. Beløpet ytes som forskudd, som ventes refundert av de pengebidrag som måtte innkomme til Laksevåg.

10. Den av kommunen igangsatte utdeling i Laksevåg.

En besluttet å henstille at denne utdeling innstilles. Vil kommunen bevilge ytterligere bidrag bør dette bidrag tilstilles Hovedutvalget til videre fordeling.

11. Sekretariat.

Vedtak:

Som sekretariat benyttes sekretariatet for Hovedutvalget i Bergen.

Utgiftene forutsettes utredet av de midler som innkommer.

Som øyeblikkelig hjelp er i alt utbetalt kr. 364.878,- fordelt på 920 familier, enkeltpersoner, forretninger og huseiere og utredet av Menighetspleienes Fellesnevnd med kr. 57.352,-, Røde Kors og Bergens Sanitetsforening med kr. 154.342,- (herav et betydelig tilskudd fra Hovedutvalget), N.S. hjelpeorganisasjon med kr. 91.728,- (herav størstedelen statsmidler), Hovedutvalget med kr. 32.595,- og Laksevåg kommune, St. Pauls menighet og Laksevåg skolestyre med tilsammen kr. 28.860,-.

Av det beløp som direkte er utredet av Hovedutvalget, kr. 32.595,-, er kr. 10.550,- hjelp til skadelidte huseiere og forretningsdrivende og omfatter 14 skadetilfelle, herav 3 forretningsdrivende, resten huseiere. Restbeløpet refererer seg til bidrag ytet skadelidte som hadde fått sine hjem helt eller delvis ødelagt og som ikke hadde fått hjelp, eller utilstrekkelig hjelp fra andre organisasjoner.

Fra forhandlingsprotokollen hitsettes en del tilfelle som eksempler på saksbehandlingen

Søknad fra

1. A. A., Oldernes.

Valseverksarbeider. Løsøreskade iflg. takst kr. 3.129,-. Tidligere mottatt bidrag med kr. 286,- hvilket utgjør 9% av takstbeløpet.

Innstilling:

Bevilges kr. 330,-, hvorved han i alt vil få 20% av takstbeløpet.

Vedtak:

I samsvar med innstillingen.

2. B. B., Oldersletten.

Løsøreskade iflg. takst kr. 1.000,-. Mottatt bidrag med kr. 275,- + bidrag til mannens begravelse kr. 350,-.

Innstilling:

Søknaden avslåes.

Vedtak:

I samsvar med innstillingen.

3. C. C., Oldernes.

Sjåfør. Løsøreskade iflg. takst kr. 2.746,-. Intet mottatt tidligere. 20% av takstbeløpet = kr. 548,-.

Innstilling:

Bevilges kr. 550,-.

Vedtak:

I samsvar med innstillingen.

4. D. D., Kringsjåveien.

Matros. Skaden, som iflg. skademeldingen utgjør kr. 6.523,- er ennå ikke taksert og synes høy i betraktning av at søkerens leilighet bare besto av 1 værelse og kjøkken. Mottatt bidrag med kr. 1.402,-,hvilket overstiger det maksimum som er fastsatt for den foreløbige hjelp.

Innstilling:

Søknaden avslåes.

Vedtak:

I samsvar med innstillingen.

 

HOVEDUTVALGETS KARTOTEK.

Kartoteket i Bergen har også fungert for Hovedutvalget i Laksevåg og har også her hatt som oppgave å etablere en opplysningskilde ved å registrere alle søknader og alle stedfunne utbetalinger. Arbeidet har vært lagt an på samme måte som i Bergen og resultatet må betegnes som meget tilfredsstillende. Kontrollen har fra første stund vært fullt effektiv, og samarbeidet mellom kartotek og hjelpeorganisasjoner har vært godt og friksjonsfritt.

 

MIDLERTIDIGE UNDERSTØTTELSER.

I tiden fra den første utdeling til iverksettelsen av den endelige hjelp er det av Næringslivets hjelpekomité ytet midlertidig understøttelse til etterlatte med tilsammen kr. 50.502,-.

 

DEN ENDELIGE HJELP.

Ytterligere og mer effektiv hjelp måtte først og framst ytes til etterlatte og legemsskadde. Dernest om mulig til andre skadelidte.

Da en sto overfor skader av samme art som i Bergen har en også ved den endelige bidragsutdeling fulgt de samme retningslinjer som fastsatt der, nyttet de samme nye og fyldigere søknadsskjemaer og innhentet de samme eksakte oppgaver over alle forhold av betydning for fastsettelsen av hjelpens form og størrelse.

Ledemotivet for alle disposisjoner har her som i Bergen vært at de innkomne bidrag som veldedige gaver kun skulle komme dem tilgode som var i trang for hjelp, og bare i den utstrekning trangen ikke ble avhjulpet på annen måte, t.eks. ved krigspensjon eller krigsskadeerstatning.

 

DE ETTERLATTE.

De etterlatte, som er behandlet av Næringslivets hjelpekomité, omfatter 47 enker og 52 barn.

Hjelpen ytes i form av kollektiv pensjonsforsikring av Gavepensjonskassen - opprettet av Næringslivets hjelpekomité etter ulykken 20. april og organisert som selvstendig rettssubjekt med særskilt styre og særskilte vedtekter med de nødvendige administrative og regulerende bestemmelser.

Enkepensjonene varierer med den avdøde forsørgers inntekt og utgjør kr. 600,-, kr. 900,- og kr. 1.200,- pr. år i tillegg til krigspensjon og annen pensjon eller forsikring.

Til Gavepensjonskassen er av Næringslivets hjelpekomité innbetalt kr. 446.901,-. Hertil kommer kr. 361.038 fra Hovedutvalget.

 

LEGEMSSKADDE.

Hjelpen til de legemsskadde er ytet som erstatning for inntektstap ved midlertidig arbeidsuførhet og varig tap av arbeidsevne i større eller mindre grad.

Etter innstilling fra Røde Kors og Bergens Sanitetsforening, som har behandlet alle legemsskadde, har 22 av 25 søkere fått ytterligere hjelp med tilsammen kr. 36.142,-.

Tapt arbeidsfortjeneste ved midlertidig arbeidsuførhet er erstattet med beløp varierende fra kr. 3,- til kr. 6,- pr. dag, fastsatt under hensyntaken til sykepenger og den tapte inntekt.

Erstatning for varig tap av arbeidsevne (invaliditet) er ytet i 4 tilfelle etter følgende satser:

Invaliditetsgrad.      Erstatning.

10%                 kr.      600,-

25%                   "    2.500,-

50%                   "  12.000,-

Det fjerde tilfelle - også 50% invaliditet - er oppgjort med kr. 10.000,-.

 

LØSØRESKADER.

Til de skadelidte den 4. oktober 1944 kom der inn i alt kr. 1.496.961,-, herav kr. 422.124,- fra Hovedutvalget i Bergen.

Takket være bevilgningen fra Bergen kunne der ytes ytterligere hjelp også til dem som hadde fått sitt hjem helt eller delvis ødelagt.

Såvel totale som partielle løsøreskader er behandlet av sekretariatet og i de fleste tilfelle avgjort av formannen ifølge fullmakt.

Utdelingen ble den 23/8 1945 kunngjort ved følgende avertissement i avisene:

"Vi iverksetter nå den endelige bidragsutdeling til dem som fikk ødelagt sitt løsøre helt eller delvis ved bombingen av Laksevåg den 4. og 29. oktober 1944.

Utdelingen begrenses til dem som er i trang for hjelp, og bidrag ytes kun til gjenkjøp og/eller reparasjon av nødvendige innbogjenstander og effekter.

Bidrag som tidligere er utbetalt, føres som forskudd til fradrag i det endelige skadeoppgjør, dog kun i den utstrekning slike bidrag ikke antas å være medgått til akutte nødsbehov.

Skadelidte som ønsker å komme i betraktning, må sende søknad innen 15. september d.å. til en av etternevnte organisasjoner:

Laksevåg Menighetspleie, adr. Laksevåg kirke, kontortid fra 10-12, unntatt lørdag. Røde Kors og Bergens Sanitetsforening, adr. N. Fosswinckelsgt. 5, kontortid fra kl. 10-14. Blå Kors, adr. Engen 22. Hovedutvalgets sekretariat, adr. Christiesgt. 10, 3. etasje.

Søknadsskjemaer fåes utlevert hos disse organisasjoner, som også tar imot søknader og i tilfelle bistår ved utfylling.

Eldre søknader utgår og må fornyes.

Skadelidte som oversitter den fastsatte søknadsfrist, 15. september, risikerer å få søknaden avvist".

Der kom inn i alt 480 søknader, som fra de deltakende hjelpeorganisasjoner ble oversendt Hovedutvalgets sekretariat til forberedende behandling.

Her som i Bergen gikk en ut fra at skadelidtes tap tilsvarte forskjellen mellom skadetaksten og dagens priser, d.v.s. prisene i august 1945. En regnet også med at skadelidte ved gjenanskaffelse måtte betale 70% og ved reparasjon 40% i tillegg til skadetaksten.

Idet en forøvrig viser til beretningen fra Hovedutvalget i Bergen hitsettes en illustrasjon til fremstillingen av et oppgjør av en totalskade:

Søknad fra A. A., Kringsjåveien.

Totalskade iflg. skademelding kr. 7.619,-. Skadetakst kr. 7.010,-. Inntekt kr. 7.000,-. Forsørgelsesbyrde: kone og 2 barn.

Etter utsjalting av gjenstander som ikke kan betegnes som nødvendig innbo eller løsøre, foretas følgende beregning: Reetableringsomkostninger for søkeren etter dagens priser:

Tap iflg. priser pr. 8/4 1940 ....... kr. 5.095,00

+ 70% .........................................  "   3.567,00   kr. 8.662,00

    Herfra går:

Krigsskadeerstatning ........................................   "  6.150,00

    kr.  2.512,00

    Videre fragår:

Bidrag mottatt under den foreløbige utdeling      "  1.800,00

      Udekket kr.    712,00

+ flytningsomkostninger ...................................   "     100,00

+ tapt arbeidsfortjeneste ..................................   "     200,00

      Udekket i alt kr.  1.012,00

Anmerkninger:

Da skadelidtes inntekt utgjør kr. 7.000,- og da han dessuten er noe underforsikret, bør han bære en del av tapet selv.

Innstilling:

Etter sekretariatets syn på søkerens økonomiske stilling og på grunnlag av foranstående skadeoppgjør innstilles: Bidrag kr. 300,-.

Hovedutvalgets vedtak:

I samsvar med innstillingen.

Av de 480 søknader var 297 fra totalskadelidte. Til disse skadelidte ble utbetalt kr. 96.589,-, og til de partielle kr. 78.365,-, i alt kr. 174.954,-, herav ved Hovedutvalget kr. 57.424,-, Blå Kors kr. 4.450,-, Røde Kors og Bergens Sanitetsforening kr. 27.495,- og Laksevåg menighetspleie kr. 85.585,-.

Skadelidtes erstatninger fra Krigsskadetrygden utgjør tilsammen kr. 953.353,-.

 

HUSEIERE.

Skadelidte huseiere har ikke fått ytterligere hjelp, idet man har gått ut fra at de får tilstrekkelig erstatning fra Krigsskadetrygden.

 

ADMINISTRASJONSUTGIFTER.

Da Hovedutvalget har hatt sekretariat felles med Hovedutvalget i Bergen har det vært vanskelig å holde utgiftene for de to utvalg fra hinannen, og man har derfor skjønnsmessig belastet Laksevåg med kr. 12.300,-. Det samme er tilfelle med Røde Kors og Bergens Sanitetsforening, som har deltatt som hjelpeorganisasjoner både i Bergen og Laksevåg. Av disse foreningers administrasjonsutgifter er skjønnsmessig kr. 4.000,- belastet Laksevåg. De øvrige administrasjonsutgifter refererer seg til Næringslivets hjelpekomité.

Utgiftene er ikke bare utgifter til arbeidshjelp, der er også medgått betydelige beløp til avertissementer, søknadsskjemaer, kartotekkort og andre kontorrekvisita.

 

INNREDNING AV BARAKKER.

Da mange skadelidte bor dårlig måtte det være en oppgave å hjelpe dem til bedre husvære, og det som i øyeblikket kunne gjøres var å kjøpe og innrede barakker.

En har bevilget kr. 45.000,- til dette formål. Beløpet er stilt til disposisjon for Laksevåg kommune.

 

REGNSKAPSOVERSIKT.

INN:

1. Bidrag innbetalt til Hovedutvalget og
dets hjelpeorganisasjoner .................................................... kr. 1.496.961,63

UT:

1. Den første øyebl. hjelp, heri inkl. hjelp
til hus eiere og forretninger                     kr.    364.878,51

2. Midlert. und.støttelser til etterlatte       "       50.502,00

3. Den endelige hjelp til ett.latte,
legemsskadde og andre skadel.
(tot. og partielle løsøresk.) ...................    "  1.018.606,12

4. Administrasj.utgifter ........................    "       17.975,00

5. Til kjøp og ominnredn.
av barakker ..........................................    "       45.000,00   kr. 1.496.961,63

Etter okkupasjonens opphør ble n.s. medlemmet sjaltet ut, og siden har hovedutvalget bare bestått av følgende medlemmer: Fabrikkeier Hans B. Fasmer, formann, daværende forsorgssjef, nå kontorsjef Per Klem Bolstad, kontorsjef Halfdan Espelid og sokneprest Fredrik Knudsen.

Idet vi avslutter beretningen vil også vi ha framholdt at samarbeidet med våre hjelpeorganisasjoner har vært det beste, og at alle våre medarbeidere, hver på sin post, har ytet et godt og samvittighetsfullt arbeid.

Bergen, den 29. mai 1948.

Hans B. Fasmer.

_________
E. Svenke.


Tilbake til toppen

Til neste kapittel

Hjem