Foreningen Norges døvblindes hjemmeside har gleden av å formidle:

Norsk utvandring

Redigert av Bjørn Davidsen på grunnlag av en artikkel av Arne Skaug i "Nordisk Tidende"s Verdensutstillings-nummer 1939


Klikk her , hvis du vil ha gul skrift på svart bakgrunn.

Tilbake til "Utvandringen til Amerika"

Tilbake til utgivelses-menyen

Hjem


Fram til 1930 hadde over 800.000 mennesker reist fra Norge for å slå seg ned i andre land. Men hvor ble det av dem?

I forbindelse med folke-tellingen i 1920, gjorde Statistisk Sentralbyrå undersøkelser i andre lands folketellinger. Målet var å finne hvor stor den utenlandske norske befolkning var. Byråsjef Jønsberg gjore rede for resultatet av disse undersøkelsene i Nordmanns-Forbundets tidsskrift i 1924. Arne Skaug fulgte opp i 1939 med en utredning på grunnlag av 1930-tellingen. Det den utredningen som ligger til grunn for denne artikkelen.

I Europa ble det i 1920 anslått å være en norsk befolkning utenfor Norge på i alt ca. 25.000. Antallet av norskfødte i Amerika ble anslått til nærmere 400.000, i Australia og på New Zealand omkring 4.000, og i Asia og Afrika til sammen ca. 3.000. Den samlede norske befolkning utenfor Norge i 1920 ble etter dette ca. 425.000.

Tilbake til toppen

AMERIKA

USA's folketelling av 1920 viste en samlet norskfødt befolkning på 363.863 personer. Men i USA hadde det vært folketellinger hvert tiende år fra 1850. På grunnlag av disse beregnet Jønsberg at hele den befolkning som var av norsk ætt i USA, var betydelig større. Han kom til at det etter all sannsynlighet var over en million mennesker av ublandet norsk herkomst i USA i 1920. Da hadde han regnet med opp til femte generasjon. Men det var naturligvis mange blandede ekteskap som gjorde disse beregninger usikre. Og man kunne alt da se at den sterke nedgangen i utvandringen, førte til at den norske befolkning i USA ble stadig mer oppblandet.

I USA's folketelling 1930 var antallet norskfødte 347.852. En sterk nedgang i innvandringen mellom 1920 og 1930, gav da utslag i færre norskfødte enn i 1920.

Men også de norskes andel av den utenlandsk fødte befolkning i USA gikk ned i denne perioden, fra 2,6% i 1920 til 2,4% i 1930.

Det var et stort overskudd av menn i den norskfødte befolkning. Dette overskuddet økte mellom 1920 og 1930. I 1920 var det 125,9 menn pr. 100 kvinner, i 1930 139,6.

Storparten av den norskfødte befolkning i 1930 bodde i byene. Der fant vi 194.936. I landdistriktene levde 91.385 norske som hadde sitt yrke i jordbruksnæringen, og 51.531 som hadde sitt yrke i andre næringer.

Ser vi på de forskjellige amerikanske folketellingene fra 1850, finner vi følgende:

I 1850 utgjorde antallet av norskfødte 12.678. Men fra telling til telling framover til 1910 stiger tallet raskt: 1860: 43.995, 1870: 114.246, 1880: 181.729, 1890: 322.805, 1900: 336.388 og 1910: 403.877. Det siste året var høydepunktet. På grunn av redusert utvandring siden 1910, gikk tallet sterkt nedover igjen til de før nevnte, 1920: 363.863 og 1930: 347.852.

Den amerikanske telling gir også oppgaver over det samlede antall personer av utenlandsk ætt. Som personer av utenlandsk opprinnelse regnes for det første de som er født i utlandet. Dessuten de hvis begge foreldre er født i utlandet, og de som har foreldre hvorav den ene er født i utlandet, den andre i USA. Etter denne regnemåte gir den amerikanske telling i 1930 som resultat en samlet befolkning av norsk ætt på 1.100.098. Av disse var som før nevnt 347.852 født i Norge, resten i Amerika.

Av de som var født i Amerika, hadde 476.683 foreldre som begge var født i Norge, 179.432 hadde norsk far og innfødt mor, og 96.101 hadde norsk mor og innfødt far. Av den samlede norske befolkning på 1,1 million levde 526.081 i byene og 574.017 i landdistriktene. I 1920 var tallet på personer av norsk opprinnelse i USA 1.023.225, altså en god del lavere enn i 1930.

Fordelingen av de norske av første og annen generasjon var slik: Minnesota 268.000, Wisconsin 136.000, Nord-Dakota 125.000, Illinois 81.000, Washington 77.000, New York 77.000, Iowa 57.000, Sør-Dakota 56.000, California 49.000, Montana 29.000, Michigan 23.000, Oregon 21.000, New Jersey 16.000 og Massachussetts 12.000. I hver av de øvrige stater var det under 10.000.

Den norskfødte befolkning i Canada utgjorde 32.679, mens antallet av norske stats-borgere der var 14.132. Videre bodde det 2.767 norske i Alaska.

Fra Sør-Amerika og Mellom-Amerika foreligger ikke mange oppgaver. Anslagsvis kan man kanskje si at det bodde 1.000 norskfødte i Argentina, 200 i Brasil, 300 i Chile og 200 i resten av de sør-amerikanske stater og i Mellom-Amerika. Dette blir i alt 1.700 norskfødte i Sør- og Mellem-Amerika.

I hele Amerika skulle det da i 1930 være i alt ca. 385.000 norskfødte, - noen færre enn i 1920.

Tilbake til toppen

EUROPA

Begynner vi med våre naboland i 1930, finner vi at det i Sverige bodde 14.731 personer som var født i Norge, og 2.420 norske statsborgere. I Danmark bodde 6.242 personer født i Norge, og 2.331 norske statsborgere. Selvsagt behøver ikke alle de som bor f.eks. i Danmark eller Sverige og er født i Norge også å være norske. En del av dem er svensker og dansker født av svenske eller danske foreldre i Norge, men de vil allikevel utgjøre en mindre del av det hele antall. I Finland bodde det 547 personer født i Norge og 505 norske statsborgere, og på Island 298 personer født i Norge og 437 norske statsborgere.

Beveger vi oss lenger utover i Europa, finner vi i England 4.167 personer født i Norge og 3.098 norske statsborgere. For en rekke europeiske land forelå det bare oppgaver over norske statsborgere i 1930. Av slike var det i: Frankrike 1.747, Tyskland 1.266, Belgia 733, Italia 382, Spania 371, Skottland 358, Nederland 274, Danzig 209, Sveits 172, Sovjetsamveldet 107, Latvia 107 osv. I alt var i 1930 den samlede norske befolkning i Europa ca. 32.000, noe mer enn i 1920.

Tilbake til toppen

LYSE LUGGER I AFRIKA

For Afrikas vedkommende er det oppgaver vesentlig over norske statsborgere. Tallet på disse i 1920 var 998 (i hele Afrika), mens det i 1930 var steget til 1.107 - altså en økning på vel 10%. Av nordmenn bodde 651 i Sør-Afrika og 147 på Madagaskar.

Også i Asia steg tallet på norske statsborgere noe fra 1920 til 1930, og i det siste år bodde det ialt 584 norske i Asia.

I Australia, New Zealand og på Stillehavsøyene bodde det i 1930 i alt 1.836 norske statsborgere, derav 1.238 i selve Australia og 443 på New Zealand. Antallet av norsk-fødte var naturligvis atskillig større, kanskje 3.000. Og tallet på alle av norsk ætt kan antakelig anslåes til 4-5.000.

Tilbake til toppen

KONKLUSJON

Men bruker vi fødsels-oppgavene der hvor de foreligger og ellers tallet for statsborgere og slår dem sammen, kommer vi til at det i 1930 var en norskfødt befolkning utenfor Norge på 422.000. Det sammenlignbare tall for 1920 er vel 407.000, altså noe lavere. Det er i og for seg rimelig at det var flere norske i utlandet i 1930 enn i 1920. I en del av tiden 1920-1930 var det en ganske betydelig utvandring, og ettervirkningene av krigstidens avstengning gjorde at tallet i 1920 måtte ligge forholdsvis lavt. I 1940 vil tallet antagelig igjen ligge lavere, med all avstengningen landene imellom siden 1930.


Tilbake til toppen

Tilbake til "Utvandringen til Amerika"

Hjem