Operahusets brand på Amalienborg i København 1689
- Back to the MENU Operahusets brand på Amalienborg i København 1689 Updated 20.OKT.2001


Operahusets brand på Amalienborg den 19. april 1689

Efter Louis Bobé: 
Operahusets Brand paa Amalienborg den 19. April 1689.
Emil Bergmanns Forlag, København 1886.

Slottet Sophie-Amalienborg lå nær ved det nuværende 
Amalienborg, og var opført af Frederik III's 
pragtelskende dronning Sophie Amalie, kort før eller 
efter kongens død. Det synes først at være fuldendt i 
året 1673. Dronningen boede her til sin død i 1685.

Kong Christian V's 44-års fødselsdag 15. april 1689 
skulle fejres på Amalienborg, og der var i dagens 
anledning forfattet et tysk festspil, "Der vereinigte 
Götterstreit", såvidt vides den første opera opført i 
Danmark. Sceneforandringer mm krævede en speciel bygning, 
og det blev derfor, tæt optil slottets nordre fløj, af 
fyrrebrædder opført et interimistisk operahus, 90 ganger 
40 fod. Skuespilhusets indre var prægtig smykket. 
Tilskuerpladsen oplystes af over otte hundrede små lamper 
.. [..] Langs væggene var der opstillet store 
transparenter af tyndt, hvidt silketøj, gennemtrukket med 
olie.[..] Hele salens indre var forvandlet til "en grøn, 
duftende løvsal" [og en gedigen brandfælde, må man nok 
sige! udg.anm.] 

Operateksten var af Peter Anton Burchard, en 
præstesøn fra Slesvig. Musikken var af Povl Christian 
Schindler., søn af Povl Schindler, indvandret fra 
Tyskland og glasskærer ved hoffet.

Forestillingen blev givet i overværelse af den 
kongelige familie, hele hoffet og de højeste rangs- og 
standspersoner, og blev modtaget med begejstret bifald. 
Kongen befalte derfor at forestillingen skulde gentages 
fire dage senere for at alle, der dels pga den knappe 
plads og dels som følge af deres beskedne stilling i 
samfundet ikke havde været tilstede første gang, kunde 
overvære den.

Klokken tre om eftermiddagen blev portene åbnet. Høje 
og lave, mænd og kvinder, ligefra bedagede oldinge ned 
til ganske små børn, fyldte tilskuerbænkene til aller 
sidste plads.

Forestillingen begyndte. Merkur fremsagde sin prolog, 
og Mars havde kun sunget de første vers af sin arie, da 
en lampe var gået tom for olie og eksploderede. På et 
øjeblik stod hele salen i lys lue. Alle styrtede mod 
udgangen, men dørene gik ulykkeligvis indad. Der var en 
anden dør, der førte ind i slottet, men denne var kun 
kendt af få. For at gøre ulykken fuldstændig, var 
vinduerne forsynet med kraftige jerngitre som hindrede 
flugt denne vej. I løbet af et kvarter var hele 
operahuset i aske og henved 180 mennesker omkommet. Ilden 
forplantede sig til slottet Sophie-Amalienborg, der 
brændte fra kl. 4 til 8. Det blev aldrig genrejst.

Navneliste over de forulykkede den 19. April 1689.

Agger, Knud, hans datter. Note 23.

Alfsteen, Anna Cathrine, datter af Johan Alfsteen. Note 
      24.

Anna Margrethe, kammerpige hos Dronningens hofmesterinde 
      Juliane Elisabeth v. Wallenstein. *

Arien, Hans Nikolaj, fra byen Krempe, skriver i Det tyske 
      kancelli.

Bache, Eleonore, dtr af kjøbm. Johannes Bache. Note 
      25.

Balcke, Hans, hofsnedker, 61 aar. Note 26.

Basewitz, Augustin Frederik v., oberstltn. i Prinds 
      Frederiks regt. Note 27.

Becker, Abigael (f. 25.marts 1667), dtr af Abraham 
      Gotfred Becker, sgpr. i Mesinge på Fyen. Note 
      28.

Becker, Elisabeth (f. 30. dec. 1674), dtr. af Hof- og 
      reiseapotheker Johan Gotfred Becker. Note 29.

Becker, Johanne (f. 19. jan. 1680), søster til foranførte 
      Elisabeth. Note 30.

Beckmann, Jakob urtekræmmers søster *

Been, bogholder hod Wigand Michelbecher *

Bielefeld, Johan - Den gamle snedkers - datter *

Block, Jørgen, kgl. hofjuvelers hustru og dennes søster 
      og datter. 1. Note 31.

Brandt, Anna Cathrine v., dtr. af overrentemester Peder 
      v. Brandt. Note 32.

Brandt, den franske guvernante hos overrentemester Peder 
      Brandt *

Brau, Erik, enkedronningens snedkers hustru og barn. 
      Note 33.

Braun, Johan David v., lieutenant

Bruun, Anna Sophie, g.m. Hans Trøner, raadmand og 
      direktør ved arresthuset. Note 34.

Bryndelsen, Jakob, signetstikker. Note 35.

Bülow, Clara Eleonore v., dtr. af generalmajor Barthold 
      v. Bülow, g.m. overrentemester, geheimeraad 
      Christian Sigfred v. Plessen. Note 36.

Bülow, frøken v., søster til forrige

Charoi, parykmager, og hustru. Note 37.

Cheaveau, Nicolas, hofmusikants hustru. Note 38.

Christensen, Hans, snedkerdreng, Trompins stiffsøn *

Christian Carl, Dronningens Morian *

Clement, dansemesters hustru. Note 39.

Denker, Wilken, kgl. mundkoks hustru Alhed Lorentzdatter, 
      enke efter Peder Blysack. Note 41.

Desquilat, Daniel, dr.med. Note 42.

Desquilat, Lucrece Leonçon, dtr. af forrige

Drøge, Johan, raadmand, hans 2 børn.  Note 43.

Daa, gregers, hofjunker. Note 40.

Elers, Eggert, broder til Sophie Elers. Note 44.

Elers, Sophie, dtr. af etatsraad Jørgen Elers

Elsner, Barthold, hoftrompeters hustru Maria, 36 aar og 
      dtr. Birthe Kirstine, 5 aar. 1. Note 45.

Ennicelli, Augusta Marie og Christiane, den italienske 
      skolemesters datter og broderdatter. 

Fine, Hans de, kgl. kommissarius i Bergen og lagmand i 
      Nordland og Finmarken. Note 46.

Fleck, Henrik, prins Christians barbeer. Note 47.

Forest, Alexandre Henri de la, søn af generalmajor 
      Frederic Henri de la Forest-Suzannet. Note 48.

Forest, Henri de la, broder til forrige

Frandsen, Frans, kgl. kjøkkensvends hustru Elisabeth 
      Iversdatter, 49 aar. . Note 49.

Frederiks Drejers søn *

Friedenreich, Mette, 22 aar, dtr. af apotheer Johannes 
      Fred. Friedenreich i Aalborg. Note 50.

From, Mette Magdalene, søster til materialskriver Jakob 
      From

Fuchs, Gotfred, kgl. lygtemagers hustru. Note 51.

Giese, Frederik, admiralitetsråds to døtre og en søn.
      Note 52.

Glasbach, Daniel, søn af vinhandler Povl Glasbach, 14 
      aar. Note 53.

Goucher, Marie, enke efter Pierre Tresfort, kammerfrue 
      hos de unge prinsesser. Note 54.

Hageman, Cavalergardes hustru *

Harder, Mette, enke efter kgl. mundskjænk Christian 
      Fischer, g.m. apotheker Johan Kirchhof. Note 55.

Harder, Sophia Amalie, renteskriver Hans Carstensens 
      hustru. Note 56.

Harstal, Sybille Eleonore v., datter af overstaldmester 
      Christian Ulrik v. Harstal. Note 57.

Hartzau, Gothard, hofmester hos grev laurvig, død 4 dage 
      efter branden

Heerfort, Christian, sognepræst i Hillested paa Lolland, 
      hans to børn. Note 58.

Heerfort, Christoffer, apothekers ældste datter . Note 
      59.

Hesse, Ferdinand Abraham, kgl. mundkoks hustru og dennes 
      søster. Note 60.

Hessenberg, Johan, kjøbmand, hans hustru. Note 61.

Hjort, Rasmus (f. 26. aug. 1675), søn af etatsraad, 
      højesteretsassessor Peder Hjort til Bunderup. Note 
      62.

Hoppe, Johanne, auktionsdirektør Peter Weinbergs hustru. 
      Note 63.

Houbold, Christian, boghandler. Note 64.

Huusmann, Johan, ritmester, fra Ribe, død 9 dage efter. 
      Note 65.

Ida Margrethe, kammerjomfru hos prinsesse Dorothea 
      Elisabeth af Nassau-Dillenborg *

Jacobsen, Engelke, datter af mag. Jens Jakobsen, øverste 
      kapellan ved Nikolai kirke, borgermester Christen 
      Andersens forlovede. Note 66.

Jean "Pikkelhering" (Aktørgruppens lystige person) *

Johan Frederik hos bogholder Nikolaj Dibbern, *

Jonas Blikkenslager ved Helligaandskirken *

Juel, Lene Cathrine, datter af Claus Juel til Vosborg, 
      demoiselle d'honneur hos vicestatholderen. Note 
      67.

Jürgens, Johan, inspektør ved Børnehuset, hans to døtre. 
       Note 68.

Knudsdatter, Anna Cathrine, 20 aar, kammerpige hos 
      overstalmester C.U. v. Harstal. Note 69.

Kruse, Dorothea, kjøbmand Jakob Feltmanns hustru. Note 
      70.

Lange, Ove, til Falkensteen, amtmand over Gudbrandsdalen 
      og Hedemarken, hans hustru Abigael 
      Christoffersdatter og deres datter. Note 
      71.

Lassen, Elisabeth, datter af Admiralitetsraad, 
      landsdommer Jens Lassen til Grubbesholm, enke efter 
      kgl. commissær Mikkel Winterberg. Note 72.

Lauridsen, Claus, guldsmed, hans hustru. Note 73.

Lerche, Sophia Nielsen (f. 8. juli 1656), dtr. af Iver 
      Nielsen, Raadmand i Nysted, gift med hofapotheker 
      Johan Gotfred Becker. Note 74.

Leuenstein (Løvensteen), Cathrine, dtr af borgermester 
      Just Leuenstein i Haderslev, kammerjomfru hos 
      grevinde Reventlow. Note 75.

Lincker, Jean Henry, kancelliraad og kammersekretær hos 
      Dronningen, hans tre sønner. Note 76.

Lindemann, Thomas, dr. theol., sognepræst ved St. Petri 
      kirke, hans efterladte datter. Note 77.

Lorentz, Johan, organist ved Nikolaj kirke, hans hustru 
      og to datterbørn. Note 78.

Lorentzen, Christian, silke- og klædehandler og hustru, 
      dtr. af kjøbmand Thomas Ocksen. 

Lützou, Jørgen v., page hos prins Christian, 18 aar. Note 
      79.

Maes, Augustus, overførster over Slesvig. Note 80.

Maria Boje, *

Mette Bruns datter paa Manufakturet *

Michelbecher, Ingeborg (f. 14. aug. 1677), dtr. af 
      Gisbert Wigant Michelbecher, kg. vinkjældermester. 
      Note 81.

Musculus, Johannes, Dronningens hofprædikant, hans 
      svigerinde Charlotte

Nizet, Marie Jolitan, enke. Note 82.

Ocksen, Thomas, silke- og klædekræmmer, hans datter. Note 
      83.

Organisten ved Helligaandkirkens hustru og datter *

Palsberg, Niels, student fra Aalborg

Peter Drejers søn *

Pigeon, Philibert, parykmager, hans hustru og datter. 
      . Note 85.

Piper, Vilhelm, assessor i Kammerkollegiet, hans ældste 
      datter. Note 86.

Plessen, Daniel Frederik, død faa dage efter, søn af 
      Christoph Frederik von Plessen til Breitenfeld. 
      Note 87.

Plessen, Sophia Amalie v., ældste datter af gehejmeraad 
      Christian Sigfred v. Plessen. Note 88.

Post, Johan, kammertjener hos grev Reventlow, og hustru, 
      Caspar vildtmesters datter fra Nykjøbing

Paarup, Peder Jakobsen, organist-medhjælper, 20 aar. Note 
      84.

Rantzau, Otto Henrik, greve. Note 89.

Reedtz, Frederik v., til Barritskov, kaptejn ved 
      Grenaderkorlset (f. 15. dec. 1666). Note 90.

Reich, Frederik, amtsforvalter for Segeberg, død 9 dage 
      efter

Reichhelm, Statius Conrad, kgl. mundskjænks hustru. Note 
      91.

Reimer, Msr., fra Preussen *

Reuss, Nikolaj, hoffurer, hans hustru Dorothea 
      Jensdatter, 29 aar. Note 92.

Rohrlach, Levin Ludvig, gartner hos enkedronningen, hans 
      hustru. Note 93.

Rosenfeld, Asmus, student fra Nykjøbing

Sack, Hans, hoffurers hustru

Scavenius, Elisabeth (f.15.apr.1660), dtr. af 
      generalprokurør Peder Scavenius til Aastrup, 
      gehejmeraad, generalprokurør Niels de Benzons 
      hustru. Note 95.

Scavenius, Jakob (f.24. maj 1669), professor designatus 
      ved Kjøbenhavns Universitet. Note 94.

Schindler, Povl Christian, kgl. hofmusikant, hans hustru 
      og datter Anna Dorothea. Note 96.

Schmidt, Ursula Cathrine, 29 aar. Note 97.

Schultz, Christian, lakaj hos Prinsesse Sophia Hedevig

Schütz, Gottschalk, fra Lybek

Stegelmann, Henrik, bogholder hos kancelliraas Linker

Steinfass, Anna Elisabeth, adjutant Claus Jakobsens 
      hustru, 38 aar. Note 98.

Strauss, fiskemesters (Frandsens) kone *

Tellie, Madama, kræmmerske. Note 99.

Thamsen, Andreas, slotsgartner og foged paa Rosenborg og 
      hustru Sophia Amalia Kalthof. Note 100.

Thekonen og hendes søster. * 

Trusius, Gabriel, magister. Note 101.

Ulrich, Johan, capitain, informator hos Prinsen af 
      Glücksborg *

Vaskerpigen Annike Bangs  *

Vetter, Jørgen, trompeter, hans datter. Note 102.

Vossbein, Hans Henrik. Note 103

Vossbein, Sophia, dtr. af materialskriver paa Holmen 
      Gunde Vossbein. Note 103

Wandal, Helvig Maria, yngste dtr. af Sjællands biskop, 
      dr. Johan Wandal og Anna Maria Winstrup. Note 
      104.

Weinmann, Evert, kjøbmands søn. Note 105.

Werdelmann, Richter, stud. jur., søn af kjøbmand Frederik 
      Werdelmann. Note 106.

Wibe, Mikael v., gehejmeraad og justitiarius, hans yngste 
      datter. Note 107.

Wilken sekretær hos Gyldenløve *

- samt Nogle unavngivne haandværkere.

"Endvidere anføres i samtlige lister følgende som 
omkomne:" (= mærket * ovenfor.)

Kilder:
Louis Bobé: "Operahusets Brand paa Amalienborg den 19de 
April 1689". Kbh. 1889.
"Ovenstaaende fortegnelse er sammenstillet og 
udarbejdet paa grundlag af følgende lister: Uldallske 
Saml. 406, 4to. Ny Kgl. Saml. 678, 679 og 680 4to, 
Rahbeks Minerva 1804  4.kvartal, s.27, Wolffs Journal for 
Politik o.s.v. 1817, s. 35-43, samt en fortegnelse i 
Oldnordisk musæums arkiv."

NOTER:


23)	Till. til hjemmevielse for Morten Mouridtzen og 
      Ingeborg, afg. Knud Aggers, Sjæll. reg. 31, 
      1.D.8. jan. 1679.

24)	Worms lexikon, I, 266

25)	PHT I, 105. Johannes Bache, medl. af de 32 mænds 
      raad. O. Nielsen, Kbh. dipl. III, s.771.

26)	Jf. Biogr. lex. I, 454-55. Holmens kirkebog.

27)	Dansk militær etat, 1687-90 (Geh. ark.)

28)	Geschlechts Regist. der Fam. Becker v. Dr. 
      Burman-Becker. 1847, s.5. 

29)	Ibid.

30)	Ibid. 

31)	Kbh. dipl. III, 716, 721

32)	Hendes gravskrift hos Jonge: Kbhs beskrivelse s. 
      30. Jf. stamtavlen over adelsslægten von Brandt, 
      PHT 2rk.4.bd s.23 - Peder v. Brandts breve til 
      Conrad Bierman v. Ehrenschild i Brevsaml. Chr. 
      v. Lente, fasc. XVII, 37, 82. - "Weiln leider 
      mir das unglück auch mir getroffen, dass meine 
      eltste Tochter Anna Catharina mit Verlohren 
      worden, so habe solches Ew. Excell. kläglich 
      melden wollen; dem Höchsten sey ewig danck, dass 
      es aus unserer Familie keine mehr getroffen, man 
      höret vielfeltige Klage, dass aus einem Hausse, 
      Mutter, 3 à 4 Kinder verlohren worden". Kbh. 
      d.20.apr. 1689.

33)	Nævnes i Zahlkasse Regnskaberne 1687 o.fl. i 
      Geh. ark.

34)	Lengnicks stamtavle Trøner. Till. til 
      hjemmevielse for Hans Trøner og Kristine Bruun 
      d. 6/7 1664. Sjæll. Tegn. XXXVII, 105.

35)	Trinitatis kirkes begravelsesprotokol

36)	Brevsaml. Chr. v. Lente, Fasc. XVII, 120: C.S. 
      v. Plessen til Chr. v. Lente [brev hvor Plessen 
      beklager tap av hustru og kusine i brannen] dat. 
      Lond. d. 3. maj 1689.

37)	Trinitatis kirkes ligbog

38)	Jf. s. 10. Trinitatis kirkes ligbog

39)	Trinitatis kirkes ligbog

40)	Søn af Christian Daae til Raunstrup og Vibeke 
      Kruse. Benzons stmt. PHT I, 194. Han nævnes 
      allerede 1676 som Page. (Kgl. regnskaber). Kbh. 
      dipl. VII, 010.

41)	Kbh. dipl. III, 727, VII, 5-6, 41. Jf. Sj. Tegn. 
      36, 140.

42)	Fransk reformeret kirkes ligbog

43)	Univ. Ligprog. over Johan Drøge. PHT 2R. 3B. 
      272

44)	Lengnicks stamtavle Elers. Trinitatis kirkes 
      ligbog.

45)	Holmens kirkes ligbog

46)	PHT II B225

47)	Nævnes i Zahlkasse regnskaberne

48)	Marquis de la Forest-Suzannet, af en gammel 
      fransk friherrelig slægt, emigrerede under 
      huguenotforfølgelsen, stod først som ritmester i 
      lyneborgsk tjeneste og kom derefter til Danmark, 
      hvor han forfremmedes til generalmajor. Han 
      afgik d. 16. april 1689 til England, hvor han i 
      Plessens sted skulde forblive "a concilis". (Ved 
      den danske konges mægling lykkedes det ham 1685 
      at få sine børn udleverede, som han havde måttet 
      lede i stikken, men alle hans godser i Frankrig 
      vare ødelagte.) (Danske saml. II Rk. 5Bd. 
      s.304.)

49)	Holmens kirkes ligbog

50)	Begravet i Aalborg 25. maj. Tauber og Nielsen: 
      Embeds- og bestillingsmænd i Aalborg. 1879-80, 
      s.346.

51)	Gotfred Fuchs fik 1680 bestalling som kongelig 
      grottemager og blikslager, blev 1690 dir. over 
      Brandværket og 1704 brandmajor. (Dr. O. Nielsen: 
      Kjøbenhavn på Holbergs tid, s. 385.)

52)	Frederik Giese, admiralitets- og kancelliråd (f. 
      i Husum 1625†12/2 1693). Univ. Ligprog. Holmens 
      kirkes ligbog.

53)	Povl Glasbach, vinhandler (†1683) havde i sit 
      ægteskab med Elisabeth Gudmandsdatter sønnen 
      Daniel. Hans enke ægtede 25. feb. krigsfiskal, 
      kammeradvokat Clemens v. Succov (f. i Treptow 
      11.juli 1644†9. jan. 1696). - Univ. Ligprog. 
      over C. Succow og E. Glasbachs skifte i Geh.-
      ark.

54)	Indkalt 1680 fra Frankrig til "de kongl. 
      princessers opvartning". Zahlkasseregnskaber p. 
      1681 s.136.  Fransk reformert kirkes ligbog.

55)	Hoffmans fundationer II 290.

56)	Till. til at vies i huset for Hans Carstensen og 
      Sophia Amalia Harder. Sj. reg. 31, 87, 
      7.mar.1679. - Han døde som rådmand 6. maj 1709 
      (Jonge: Kbhvns beskrivelse 123).

57)	Benzons stamt.

58)	Sj.reg. 44, 570.

59)	PHT IIR 3.B,s 289

60)	Nævnes i Zahlkasseregskaberne

61)	PHT I, 219

62)	J.Vahl: Christiern Nielsen Slægtebog, s. 83.

63)	Peter Weinberg fik 9. feb. 1686 bestalling som 
      auktionsdirektør (Sj. Reg. 34, 395) og ægtede 
      1664 Johanne Hansdatter Hoppe (Sj. Tegn. XXXVII 
      202). Deres børn vare Anna Cathrine Weinberg, 
      gift med Jørgen Berndrop og Johanne Weinberg, 
      gift med justitsråd Johan Jakob Søbøtker. (Petri 
      kirkes begravelsesprot.

64)	Stolpe: Dagspressen i Danmark, II, 113.

65)	Johan Husmans ægtede 27/4 1668 Anna Cathrine 
      Lund, der 2. gang blev gift med amtsforvalter 
      Jens Christinsen. (Ribe domkirkes bog).

66)	PHT U, 199. Kbh. dipl. III, 670

67)	Benzons stamt.

68)	Fader til assessor Vilh. Pipers hustru. Jfr. 
      anm. 64.

69)	Holmens kirkes ligbog

70)	Jakob Feltmann, f. i Pörtznes i Mecklenburg, 
      †1707. Hans testamente i Sj. reg. 35, 693. PHT 
      I, 217

71)	Ove Lange, søn af Niels Lange til Falkensteen og 
      Merethe Giedde (datter af admiral Ove Giedde), 
      udn. 5. aug. 1675 til amtmand over Egger lehn i 
      Christiania stift (Sj. reg. 41, 134) og derefter 
      til amtm. over Gudbrandsdalen og Hedemarken (Sj. 
      tegn. XLVI, 58). Han ægtede 1672 Abigael 
      Christophersdatter (en præstedatter fra Norge) 
      †1689, og derefter Frederikke Amalia v. Pentz, 
      †1702, datter af Joakim Frederik v. Pentz til 
      Warlitz. (Hendes skifteakter i Geh. ark., 
      Klevenfeldts stmt.)

72)	Till. til hjemmevielse for Michael Winterberg, 
      commissarius i Commerce Collegiet, og Elisabeth 
      Lassen, d. 1/5 1679. Sj. reg. 30, 141. Jens 
      Lassen til Grubbesholm, admiralitetsråd og 
      landsdommer på Fyn, der udmærkede sig under 
      Kbh.'s belejring, døde 1706, 81 år gl. (Danske 
      Atlas II, 568, Danske samlinger IV og VI, Sj. 
      reg. 45, 559.)

73)	Trinitatis kirkes ligbog

74)	Burman-Becker: Geschlechts Register der Familie 
      Becker.

75)	Borgermester Just Leuenstein nævnes i Vilhelm 
      Pipers skifte i Geh.ark.

76)	Jean Henry Lincker, døde 1692. (Reforert kirkes 
      ligbog, C.J.v.Arenstorff: Generalerne Friedrich 
      og Carl v. Arenstorff. 1889 s.46.)

77)	Thomas Lindemann, dr. theol., prof. v. Kbh. 
      univ., sognepr. ved St. Petri kirke i Kbh. F. i 
      Rostock 1609†1654. PHT 2.rk. 3.bd. s.286

78)	PHT I 223.

79)	Holmens kirkes ligbog

80)	Augustus Maes udn. 5.jan.1675 til overførster 
      over Slesvig. Sj. tegn. XLI, 3.

81)	Lengnicks stamt. Michelbecker.

82)	Fransk reformert kirkes ligbog.

83)	Thomas Ocksen, silke- og klædehandler, formand 
      for De 32 mænds råd. f. 1624†1686. Jf. PHT IIR 
      4Bd. 32-33.

84)	Holmens kirkes ligbog

85)	Holmens kirkes ligbog

86)	Vilhelm Piper, assessor i Kammerkollegiet, 
      amtsforvalter over Sønderborg 1672-80, g.m. 
      Cathrine Jürgens, datter af Johan Jürgens, insp. 
      ved Børnehuset, døde juni 1699. Hans børn vare 
      Ulrik Christian Piper, commissarius, Frederik 
      Philip Piper, sognepr. i Wilster, Sophie Hedevig 
      Piper, f.m. Marcus Daue, amtsskriver i 
      Rendsborg, Susanne Gjertrud Piper, g.m. 
      regeringsråd Warenborg i Oldenborg, Jakob Piper, 
      da stud. i Kiel, samt Peder Vilhelm, Auguste 
      Alexandrine, Engel Margrethe og Helene Piper, 
      der ved faderens død endnu alle vare smaa. 
      (Skifteakter i Geh.ark.)

89)	Søn af general Otto Rantzau til Asdal og Sophia 
      Amalia Krag.

90)	Søn af Tønne Reedtz til Barritskov og Elisabeth 
      Sehested. Hans gravskrift findes i Pontoppidans 
      Marmora danica, II 175. Et malet portræt af ham, 
      der var udstillet 1879, tilhører greve F.Scheel 
      til Ryegaard.

91)	Statius Conrad Reichhelm døde 1702 (Sj. reg. 45, 
      481). Hans testamente i Sj. reg. 42, 577.

92)	Till. til hjemmevielse for Nicolai Reus og 
      Cathrine Mes. Sj. reg. 36, 317.

93)	Zahlkasse regnskaberne.

94)	J. Vahl: Christiern Nielsens slægtebog. 
      s.102.

95)	Ibid, s. 102.

96)	Jfr. s. 17-18.

97)	Holmens kirkes ligbog

98)	Sj- reg. 31, 1. 12. jan 1679. Till. at vies i 
      huset.

99)	Trinitatis kirkes ligbog.

100)	Andreas Thamsen, g. 1664 m. Sophia Amalie 
      kalthof (Sj. tegn. XXXVII, 62), havde følgende 
      børn: Otto Jakob Thamsen, schoutbynacht, g.m. 
      Birgitte Cathrine Vissing, Magdalene Sophie 
      Thamsen (f. ca. 1675†1710) g.m. Jens Henriksen 
      Gerner, præst i Tjæreby og Alsønderup (f. ca. 
      1665†1729), Andreas Thamsen, amtskirurg, Johan 
      Thamsen, skovrider i Ulstrup ved Ferslev, og 
      Anna Maria Thamsen (†1776), g.m. kapt. Johan 
      Jagenreuter (†1740). - Petri kirkes begr.-prot. 
      Wibergs præstehist. III 340. Sj. reg.36, 92. 
      Brock: Rosenborg I, 96-116. Kbhs dipl. III, 
      704.

101)	Mag. Gabriel Trusius, der i den lærde verden var 
      anset for sine kundskaber i de orientalske 
      sprog, levede i Kbh. som privatinformator. 
      Faderen var Hiob Trusius, sognepr. i Alt-Soll i 
      de ungarske bjergstæder, der "formedelst den 
      sammesteds værende krig oc lutersche religions 
      øfuelze udj yderste armod oc elendighed" var 
      flygtet fra sit fædreland. Den 11. sep. 1680 fik 
      han kgl tilladelse til "at maatte gotfolch her i 
      Danmarch om Hielp besøge og sette Bekken for 
      Kirkedøren" (Sj. reg. 31, 570). - Gabriel 
      Trusius' grav ses endnu [1889] i St. Petri 
      kirkes urtegård (i det nordvestlige hjørne). På 
      gravstenen i muren læses følgende, nu tildels 
      forvitrede indskrift: "Heic mortales 
      mortalitatem exuerunt | juvenes annis, studiis 
      senes, parentum spes, patriæ desideria | M. 
      Gariel Trusius et Johannes Henricus Tammius. | 
      Illum Hungaria genuit, hunc Holsatia, | utrique 
      ex sacro ordine nati eidemque destinati, | 
      utrumque flamma paruit MDCXXCIX | illum externa, 
      interna istum. | Utrique pietatis zelo, irae 
      fervidi. | Qvod immortale fuit, recedit coelum, 
      | qvod mortale, eadem terra tegit. | Ut famam 
      quoque eorum servet posteritas | Monum. pos. 
      adiic. M DCXC.

102)	Trinitatis kirkebog.

103)	Gunde Vossbein, f. i Ebletoft 1653†i Oldenborg 
      1702. Materialskriver og ass. i Admiralitetet. I 
      hans autobiografiske optegnelser blandt de 
      vossbeinske skiftepapirer i Geh.ark. findes 
      følgende optegnelse: "Ao. 1680 d. 9 may hab ich 
      mit meiner Sehl. Frauen Sophia Jenszdochter 
      Brunsz Hoch-Zeit gehalten undt 1 Tochter nahmens 
      Sophia Vossbeins gezeuget, da von die Mutter in 
      ihrem Kindbette Ao. 82 d. 28 jan., Tage nach der 
      gebuhrt Gott dem Allerhöchsten Sehl. 
      entschlaffen, undt die Tochter leider Gottes in 
      der Opera bei Amalienburg, nebst meinem Sehl. 
      Brud: Hans Hinrich Vossbein im brandt 
      aufgerieben undt Todes Verblichen worden." (PHT 
      II R 4 Bd s.35.)

104)	Søster til etatsråd Jørgen Ehlers hustru, Anna 
      Margrethe Wandal. 

105)	Evert Weinman, kjøbm., død 1715, 77 år gl., gift 
      1666 med Margr. Jokumsdatter (Sj. tegn. XXXVI, 
      502).

106)	Frederik Werdelmann †1687, g.1) m. Kathrine 
      Walter, †1670, g. 2) 1674 m. Margrete Wilders, 
      †1708 (Sj. tegn. 29, 292.) 

107)	Brev fra Michael v. Wibe til Chr. v. lente i 
      Brevsaml. C.v.Lente XIX. 192. Kbh. d.20. april 
      1689. "Il n'y a guère de familles a C., mesme de 
      plus honnestes, qui n'ayent perdu quelques uns 
      de siens. Trois de mes filles furent sauvées 
      comme par miracle, quoique la plus petite eut le 
      visage fort brulée." Brandt skriver til 
      Ehrenschild (XVII 82) u. samme dato: "Die 
      Jungfer Wybe so hier im Hause, ist im geschicht 
      u.a. der Brust etwas gebrandt, u stehet sie am 
      leben gefahr." 20. maj skriver Wibe til 
      Ehrenschild: "Ie rends tres humbles graces à 
      V.E. de la part qu'elle prend à la perte, que 
      j'ay faite de deux personnes, qui m'estoient 
      bien cheres, par le funeste et malheureux 
      accident arrivé à Amalienbourg. I'avouë d'en 
      estre vivement touché, pouvant dire avec verité, 
      que cette affliction est la plus sensible, que 
      j'ay eue pendant tout le cours de ma propre 
      famille, qu'en veue de la grandeur de ce 
      deplorable malheur." (Saml. Chr. v.Lente XVII 
      56.)

Go to Top of page - Back to Page 1