Enslig forsørger 

Tilbake
  
      INNHOLD :
Definisjon Klasse 2 pga omsorg for barn 
født i 1981 eller senere 
Særlige skatteregler 
for enslige forsørgere
Klasse 2 pga forsørgelse av ungdom 
født i 1980 eller tidligere 


 
Definisjon 

I skatterettslig forstand er en enslig forsørger en person som alene har omsorgen for og eventuelt også er alene om forsørgelsen av barn. Disse kan, når vilkårene ellers er til stede, bli å anse som enslige forsørgere:

  • ugifte, herunder ikke-meldepliktige samboere uten felles barn
  • enker og enkemenn,
  • skilte og separerte, herunder også ved faktisk separasjon ved inntektsårets utgang, og
  • gifte personer, når ekteskapet er inngått etter 1. november 1997, forutsatt at ektefellene ikke har felles barn.
Ektefeller som er gift før 2. november 1997 kan vanligvis ikke anses som enslige forsørgere, selv om de ikke har felles bolig og lignes hver for seg (atskilt). Dette gjelder selv om de bare har særkullsbarn. Den av ektefellene som har omsorgen og eventuelt forsørgelsen av barna, antas da å kunne bli ansett som enslig forsørger.
- - personer som lever sammen

Når to personer lever sammen og har felles barn ved inntektsårets utgang, kan ingen av dem anses som enslig forsørger. Situasjonen ved årets utgang legges til grunn. Dette gjelder også om en av dem eller begge i tillegg har særkullsbarn.

Dersom de samboende ikke har felles barn, men en av dem eller begge har særkullsbarn, vil den av dem dette gjelder, eventuelt begge, bli ansett som enslig forsørger med mindre de er gift, meldepliktige samboere eller registrerte partnere.

- barn

Som barn anses i denne forbindelse egne barn og adoptivbarn. Fosterbarn likestilles med adoptivbarn når fosterforeldrene ikke mottar fosterhjemsgodtgjørelse og forholdet i faktisk henseende har karakter av adopsjon. Andre fosterbarn regnes ikke som barn i forhold til skattereglene for enslige forsørgere. 


Særlige skatteregler for enslige forsørgere

Det at en person blir ansett som enslig forsørger, vil kunne bety at:

At den enslige forsørger har rett til klasse 2, medfører ikke uten videre at vedkommende også har krav på foreldrefradrag eller forsørgerfradrag. 

Klasse 2 pga omsorg for barn født i 1981 eller senere

Enslig person som har omsorgen for barn som er 17 år eller yngre, skal lignes i klasse 2. Dette gjelder selv om barnet er bosatt i utlandet.

- hva er omsorg

For barn i denne aldersgruppen er det tilstrekkelig at den enslige forsørger har omsorgen for barnet. Forsørgelse i økonomisk forstand behøver ikke foreligge. Det kan derfor gis klasse 2 selv om barnet er selvforsørget og eventuelt lignes for seg.

Omsorg vil i de fleste tilfeller innebære at den enslige forsørger

- - barn i institusjon o l

Omsorg vil også kunne foreligge om barnet har bodd hjemmefra på grunn av skolegang eller opphold i institusjon eller lignende. Men forutsetningen må da være at den enslige forsørgeren opprettholder jevnlig kontakt med barnet, ved at barnet er hjemme i ferier og helger og/eller at barnet besøkes så hyppig i institusjonen som forholdene tillater. For at det skal kunne sies å foreligge en omsorgssituasjon må det kunne settes visse minimumskrav til kontakt med barnet, eller

om det ikke er mulig å opprettholde en slik kontakt at omsorgssituasjonen innebærer en ikke helt ubetydelig økonomisk belastning for den enslige forsørgeren.

- - omsorg bare en del av året

Det er ikke noe krav om at om at omsorgssituasjonen har bestått i hele eller i en vesentlig del av inntektsåret. Klasse 2 vil f eks måtte gis om en enslig person får barn (ved fødsel eller adopsjon), selv om dette skjer like før utgangen av inntektsåret. Det samme gjelder om et barn dør tidlig i året.

- - skilsmisse og separasjon, den ene ektefellen får omsorgen alene

Når ektefeller blir skilt eller separert vil den av ektefellene som overtar eneomsorgen og som barnet fortsetter å bo hos ha rett på klasse 2. Er det flere barn, og hver av foreldrene beholder eneomsorgen for minst ett av dem, vil begge foreldrene kunne anses som enslige forsørgere. Forutsetningen er at forholdet er reelt, f eks at foreldrene faktisk lever adskilt. Videre må det kunne kreves at delingen av barneflokken med hensyn til omsorgfunksjonen har en varig karakter.

Den av foreldrene som har omsorgen for et barn og derfor blir satt i klasse 2, kan ikke samtidig gis fradrag for underholdsbidrag til dette barnet, selv om slikt bidrag er betalt for tidsrom hvor barnet har oppholdt seg hos den andre.

- - skilsmisse og separasjon, ektefellene har felles omsorg som er delt dem i mellom

Dersom foreldrene har felles omsorg (ikke eneomsorg) for det enkelte barn, blir den som har hatt barnet lengst boende hos seg gitt klasse 2.

Dersom barnet (barna) etter avtale skal, eller rent faktisk oppholder seg like lenge hos hver av foreldrene, kan det legges til grunn at hver av foreldrene blir ansett som enslig forsørger annet hvert år, hvis det ikke er forhold som tilsier at en av dem har hovedomsorgen. Den av ektefellene som har barnet (barna) hos seg ved utgangen av skilsmisse-/separasjonsåret, anses som enslig forsørger for dette året, den andre av foreldrene året etter o s v.

Den av foreldrene som blir ansett som enslig forsørger kan ikke for samme år kreve fradrag for underholdsbidrag til barna.


Klasse 2 p g a forsørgelse av ungdom født i 1980 eller tidligere

- krav om virkelig forsørgelse

Den enslige forsørgeren kan settes i klasse 2 også når yngste barn er 18 år eller eldre ved utgangen av inntektsåret. I prinsippet er det ingen øvre aldersgrense for ungdommen. Det er imidlertid ikke nok at den enslige forsørger har omsorgen for ungdom i denne aldersgruppen. Det må foreligge virkelig forsørgelse, se nedenfor.
For øvrig vises det til det som ovenfor er anført vedrørende barn født i 1979 eller senere.

- når foreligger forsørgelse

- - generelt

Lovens vilkår for klasse 2 er at den enslige forsørger «virkelig forsørger» ungdommen det gjelder. Dette innebærer at det må stilles krav om tilnærmet full forsørgelse. Ved avgjørelsen av spørsmålet om det foreligger full eller tilnærmet full forsørgelse, kan en bygge på de samme krav til forsørgelse, som stilles for å gi fullt forsørgerfradrag. Den enslige forsørgeren gis derfor klasse 2 dersom det er innrømmet fullt forsørgerfradrag for en ungdom som er 18 år. Er det bare gitt halvt forsørgerfradrag, skal skattyteren lignes i klasse 1. Om krav til forsørgelse (bl a med hensyn til ungdommens inntekt m v) for at det skal foreligge rett til fullt forsørgerfradrag,

- - ungdom 19 år eller eldre

For ungdom som er 19 år eller eldre, vil «virkelig» forsørgelse foreligge når den enslige forsørgeren er innrømmet fullt særfradrag etter sktl § 76 for vedkommende. Forsørgeren skal da settes i klasse 2. Dersom det ikke er gitt særfradrag etter sktl § 76, eller bare er gitt halvt særfradrag, kan det likevel bli spørsmål om klasse 2. Dette vil gjelde i de tilfeller hvor det foreligger «virkelig» forsørgelse av ungdommen, men hvor særfradrag ikke er gitt fordi ungdommen har rett til lån i Statens lånekasse for utdanning uten behovsprøving av foreldrenes inntekt. I forhold til ungdommens inntekt, kan det legges til grunn at den enslige har rett til klasse 2 dersom det ville blitt innrømmet fullt forsørgerfradrag om vedkommende ungdom hadde vært i alderen 17 til 18 år. Det må imidlertid her tas hensyn til faktisk opptatte lån og skattefri inntekt, så som stipendier mv.

- separasjon/skilsmisse

Når ektefeller er skilt eller separert i løpet av inntektsåret, gis klasse 2 til den av foreldrene som ungdommen bor hos ved utgangen av inntektsåret. Dette må antas å gjelde selv om forsørgelsen av ungdommen helt eller i det alt vesentlige gjelder den del av året hvor foreldrene levde sammen.