Peder

Ibsen

Født 1490

Gift med Anna Pedersdatter
a. Jacob

Død 1536

Fogd i Nørre Lyng.
Romsdal sogelag årsskrift av Herlof Grüner - Minneskrift over lagmann Jacob Pedersen

Peder lbsønn
Anna Pedersdotter
Hendrich Gyldenstiern
Fru Jytte
Axel Viffuert
Hendrich Gysebeer
Jørgen Bildis
Hans Offesøn
Jacob Huidfeldt
Christian Frises
Otto Brocken huus
Margrete Peders Datter
Friederich Rosenkrants
Siffvert Beck
Sthen Bilde
Jon Robertzøn
Margrethe Jacobsdatter
Melchior Jacobsøn
Milde Odensdotter
Truels Hansson
Anna Jacobsdatter
Baltzer Jenssøn Kare
Ahlet Jacobsdatter
Matthiis Torcelson Holst
Grete Jacobsdatter
Petter Jacobsen
Anna Jonsdotter
Aders Iffuersøn
Inger Jacobsdatter
Adrian Jacobsen
Milde Hansdatter
Jens Jacobsen
Anna Jacobsdatter
Kristine Jacobsdatter
Carsten Jacobsen

     Minnesktift over lagmann Jacob Pedersen, skrevet av sogneprest til Frue kirke, Trondheim, Ments Christophersen.
     M. Rogne har tillagt ham ettemavnet "Herritz" ved en misforståelse. (Se Åsskr. Romsd. Sogel. 1926 s. 49). Når det i minneskriftet nevnes at han var sønn av Peder lbsønn Herritz Fou-
get o.s.v er "Herritz" ikke et etternavn, men forteller at faren var herredsfogd i Jylland.
     Jacob Pedersen var en rik mann. Hans formue ble anslått til en tønne gull d. v. s. en million gullkroner. En god del av denne kapital har han fått ved sagbruksdrift i Romsdal.
     Lagmann J. Pedersen var født 1536 og døde 3. sept. 1633 og er begravet i Trondheim.
I "Romsdals Soga II" side 113 er inntatt et billede av den gamle lagrnann.

     Af Den Rette Siælens Fryd offuer den Gode Hvrde Throfaste Veyvisere oc Riige Vert- Aff den III Konning Oavids Psalme Huilken udi Thrundhiems Dom Kiercke den 8. sept. Aar 1633 bleff forklaret Der den Årlige og Velacte oc nu Salige Mands Jacob Pederson Fordum Lougmand udi Thrundhiems Lhen oc Jemtland hans Liig bleff en hæderlig begraffuelse effter den Christelige Viis bestæiget aff M. C. S. Past. loci.

     Erlig Viis oc Velact Mands S. Jacob Pederson fordum Lougmand ger i Thrundhiems Lehn oc Jempteland Erlige herkomst Christelige Leffnet oc Salige Affsked fra denne Verden.
     Denne Salige Mand Jacob Pederson huis Legem wii haffue leedsaget til sit rette Huilested var Bomfød i Vammenby i Nørre Lyng Herrit i Jylland Aar 1536 aff erlige oc Gudfryctige Ecte
Foreldre: Faderen Erlige oc Velact Mand Peder lbson Herritz Fouget i forbemelte Herrit Moderen den Ærlig.og Gudfrvctig Quinde Anna Pedersdotter der med Gud haffde deris Ectestand med denne Vnge son som vaar en i blant Tolf Børn Velsignet offrede de hannem HErren igjen oc det først ved Bønen dernæst udj Daaben oc omsider ved optuctelsen i den sande Guds Fryct baade hiemme i Husit indtil han var tolff aar gammel oc siden p Viborrig i Skriffue oc Regne Schole i fire Aar att hand saaledis aff vngdommen kunde lære at frycte Gud huor met Foræaeldrene beuiser Børnene en større Tieniste end de dennem stor Rigdom Guld oc Grønne Skoffue efterlader thi aff Herrens Fryct haffuer de den største
fordel i lengden: Huorfor Tobias trøstede sin søn oc sage: Sørge iccun min søn wii ere vel Fattige folck men wii skuller faa meget Gods dersom vi Frycte Gud fly Synden oc giøre got. Men der nu denne Salige Mand var kommen til denne Alder vilde hans S. Forældre at han skulle begiffue sig paa andre Steder der at see oc lære det som hannem i Fremtiden kunde være Tienligst er saa kommen først udi Tieniste metErIig oc Velbyrdig Mand Hendrich Gvldenstiem paa Veitskylde Closter huilken Velb. Mand der hand haffde hafft hannem i sin Tieniste udi 2 aar beskicede hand hanem at tiene sin Velb. Moder Fru Jvtte som den tid haffde Vestervig Closter i Forlæning der hand hafde været hos den Velb. Frue paa it Aars tid bleff hand forskrfuen til Axel Viffuert paa Riberhus oc tiente den Velb. Mand for en Liffdreng paa.3 aars tid. Er saa met sin gode Affsked kommen him til-sine Forældre huilcke skickede hannem til Lvbeck paa 3 aars tid der han nu var øffuet udi det Tvdske Sprock oc skriffuen begaff hand sig til Rostock i Tieniste met en Borger Hendrich Gysebeer oc tiente hannem udi 5 aar der hand nu actede at ville forreise hiem er hand udi Stralsund kommen til Velbyrdig Jørgen Bildis Fouget i Melstaherrit hos huilken hand bleff i 2 aar. Begaff sig saa hiemtil sine Forældre oc der hans Fader Iveed Døden hannem frafald forreiiste hand (effter at hand haffe værit hiemme it aar) til Trundhiem oc bleff hos W. Hans Offesen paa it aars tid indtil Velbyrdig Mand Jacob Huidtfel som var reist ned til Danmarck kom op til Lehnet huilken antog hannem udi sin tieniste oc skickede hannem ned til Berritzpaard i Lolland hour hand var Fouget i 2 aar. Men der Velbyrdig Jacob Huitfeldt kom til Danmarck sin gaard at besøge oc befandt hans Troskab oc Flittighed haffuer hand været hans Velbyrdigted Følgeactig til Trundhiem igien oc bleff satt til Fouget paa' l'rundhiems gaard hour hand var 3 aars tid oc siden effter den Velb. Mands dødelige Affgang i Velbyrdig Cristian Frises til oc udi samme BestelIfng i 3 aar. Der nu denne Salige Herre hafde for faret oc befunden hans Skickelighed oc Forstand betroede hand hannen til at være Forvalter- offuer Rumsdals Lehn som Velbyrdig Otto Brocken huus til Veldersloff hafde i Forlenlng.
     Som hand nu var kommen til vis Bolig oc tilhold gaff Gud hannem Sind til det Hellige oc Hederlige Ecteskab huorfor hand befriede sig en Erlig og Gudfryctig Pige til Hustru ved Naffn Margrete Peders Daatter nu Salig hos HErren og met hende leffuet hand i it Erligt og Kierligy Ekteskab udi 34 aar udi denne stand velsignede Gud hannem synderligen først med en dydig Viis oc Gudfryctig Hustru derrnæst met 7 Sønner oc 7 Døttre huilcke sine Børns ynske!ig opvext oc lyckelig Velfart met menge
Børnebørr hand icke uden Stor Glæde i denne sin høye Alder seet haffuer, trende aff sønnene ere vandrede i Veyen for Faderen. Derforuden haffuer oc Gud hannem rigeligen oc Rundeligen met sit Erige Ophold til sin Døds Dag forsørget oc forsiunet. Midlertid haffuer hand tient disse Velbyrdige Mænd, S. Otte Brockenhuus for Fouget i Rumsdal i 9 aar. Velbyrdige Friderich Rosenkrants offuer Gidske Godtz Forvalter j 4 arr. Velbyrdig. Siffvert Beck offuer samme Godtz i fulde 10 aar.
     Medlertid haffde han Søndmøers Faugderi udi 3 Aar. Tog saa sin affsked oc Forloff bleff der efter aff Velbvrdig Sthen Bilde beskicket til Fouget offuer Rumsdalen ipjen udi 7 aar udi huilcke
Velbvrdige Marids Tieniste hand Sig saa haffuer forholdet at hand met Gunst er erføffuet oc saa omsider til høijere Bestilling vaceret og  kaldet: Som var at han den 7 Sept. Anno 1609 bekom vor Allernaadigste Herris oc Kongis Breff oc Befaling paa Thrundhiems Laugstol huilcken vanskelig Bestilling hand udi 14 Aar Erligen oc  Christeligen oc vell haffde forrestaaet oc betient. Men der Gud nu haffde kaldet hans Salipe Hustru Margrete Pedersdatter oc hand paa samme tid var falden udi en hefftig Siugdom da for same sin Suaghed høve Alder oc store Sorg haffuer hand ladet anmode den Høye Øffrighed om Dimission oc forloff fra det besuerlige Domer Embede huikcket hand oc naadigst haffde erlanget oc forhuærffuet..
Siden haffuer hand aff sin kiære Suoger Erlig og Velact Mand Jon Robertzon nu Borgermester her udi Trundhiem oc aff sin kiære Daatter Erlig oc Gudfryctig Quinde Margrete Jacobs Daatter været begiærindis at de som den tid paa Deris Gaard i Nummedalen haffde tilholdet vilde hannem tit Tieniste forføye Sig hid til Byen oc paa sig tage Husholdnings Omhu paa det hand fra saadant erlediget kunde nu Roligere tiene Gud som er icke heller aff denne Salige Mand forsømt. Huilket Vidnesbyrd saa vijt hans Erlige Rvckte effter hans død for Børn oc effterkommere som den bedste eftertale udfordrer jeg ey allene for min ringe Person som der Christen Kiercke paa dette Sted i nogle aar uverdeligen betient haffuer veed i al Sandhed at efftersige men det er den gandske Meenighed bekant at hand var den første i HErrens Hus oc den sidste derfra icke alleniste paa Sabatheme men endocsaa i Vugeprædickener hour udi hand oc bleff varactig indtill 8 Dage ungefærlig for hand skildis her fra. oc Siugdommen hannem det da tormeente. Men der hand nu befant aff'tegemens tilvoxindis Suaghed ja saa godt som i Sindet var forvisset at hand icke ret lenge sKulde-betyngis med det Dødelige Legeme begierede hand aff sin forbemelte Souger oc Daatter at de vilde nu tøffue saa lenge hos hannem indtil de kunde gjøre hannem den sidste ære oc tieneste met hans Legemis bestedelse til Jorden huilket oc skeede thi den 28 Augusti begynte siugdommen at gribe hannem for alvore an men der hard dagen derefter stod op oc iførde sig vilde da gaa som hand pleyede i sit Kammer derat giøre sine bønner bleff hand betagen met øynenes dumhed oc saadan  Legemens Skielffuelse at hiand huerken var mectig at holde Bogen i Haanden ey heller kunde skielne Ordene vilde derfor at hans Daatter forbem. Margrete skulle læse hannem Bønene for men Saugheden formeente hannem saa tenge at holde sig fra Sengen oc der hand nu formerckte Tiden icke at vere langt borte lod hand fordre min medbroder i Ordet til sig Hæderlig oc Vellært Mand H. Mickel Villatzon der paa Embedens vegne skulle meddele hannem det Høyværdige Sacramente oc styrcke hannem til Reysen met HErrens Ord huor til den S. Mand sig ret Gudeligen hafde beredt thi endog hand var meget Suag saa vilde hand dog huerken ligge eller sidde men met bøyede knæ i klæderne iført annamme sin Frelseris Christi Sande Legem oc dvrebar Blod oc formedelst Legemens Amectighed lod sig aff andre dertil hielpis: thi dend Salige Mand forrettede alltid sin Bict met en synderlig Andact oc gaff med udvortis Geberder tilkiende at hand vel
viste sig paa det sted icke saa meget met it Syndigt oc Dødeligt Menniske en ringe Ordens Tienere at haffue at bestlile at hand jo haffde mere met Gud den Helligste oc Retferdigste oc der hand var nu saa paa Siælens vegne bestyrket laa hand stille i sin Gudelige Andact i Bøn oc Paakaldelse met god Forstand indtil dend 3. September ved slett om Afftenen oc da hensoff hand sacteligen i HErren effterat hand var bleffuen mot oc træt aff Verden oc haffde naaet en stor oc høv alder nemlig 97
aar hans Siæl glædes hos Gud Legemet huiler til Dommens Dag oc da met andre Vdvalde til Evig Hellighed skal opstaa huor til oc hielpe Gud for sin elsklige Søns JEsu Cristi skyld
Amen.

     På originalmanuskriptets bakside er skrevet:
     Hederlig, Erlige oc Velacte Mand, Met deris ærlige oc Gudfrvctige Hustrue:
     Jon Robertzon udi Trundhiem met sin kiære Hustru Margrete Jacobsdotter. Borgermester udi Trundhiem.
     hrr. Melchior Jacobsøn sogneprest til Hitterens Prestegield kiære Hustru Milde Odensdotter.
     Truels Hanssøn Raadmand udi Trundhiem met sin kiære Hustru Anna Jacobsdotter.
     Baltzer Jenssøn Kare met sin kiære Hustru Ahlet Jacobsdtr. 
     Matthiis Torcelson Holst K. M. Fouget offuer Senien i Nordlanden met sin kiære Hustru Grete Jacobsdotter.
     Petter Jacobsøn K. M. Fouget offuer Heljeland met sin kiære Hustru Anna Jonsdotter.
     Anders Iffuersøn Fauget udi Rumsdall met sin kiære Hustru Inger Jacobsdaatter.
     Adrian Jacobson met sin kiære Hustru Milde Hansdotter.
     Jens Jacobson K. M. Fouget udi Laufoden.
     Saa oc Erlige oc Gudfryctige Anna Jacobsdaatter S. Anders  Iffuersøn fordum Gidche Godsis Forvalter Efterleffuerske.
     Kristine Jacobsdotter S. Carsten Jacobsson fordum K: M: Fouget i Stjørdalen Effterleffuerske.
     Alle salig Jacob Pedersøns oc Margrete Pedersdaatters Børn oc Suogere, Mine tilforladende gode Venner Lyche oc Salighed aff Gvd.

I Jacob Nielsens Protocoll over Trondhiems by samt Ebbe Carsten Tønders Fortegnelse over dens Civile Betjenter med nogle Antegnelser Ms. 4fo 383 i Universitetsbiblioteket fmnes flg:
     Jacob Pedersen fø i Jylland, død d. 3. Sept. 1633 gl. 97 aar. Enkemand 11 aar, gift 35 uger. 14 aar Laugmand, havde 14 Børn, 7 sønner, 7 døtre. Var her d. 13. Nov. 1614, ligesaa d. 30 oct. 1623. To af hds. Sønner nævnes sc. (1) Hr. Melcbior Jacobsen i Hevne. (2) Peder Jacobsen. Hands kone Margrete Pedersdatter død d. 12 Dec. 1622, 66 Aar gml. Vid. Skiøning p. 207.

Kilde: Herlof Grüner: Lagmann Jacob Pedersen i Romsdal sogelags årsskrift

1.  Peder Ibsen , f. 1490 i Vammen i Viborg.  Han giftet seg med Anna Pedersdotter , f. 1499, d. 1578 i Nørlyng.  Peder døde 1536 i Vammen eller Nørlyng.

                             Barn:

            2.       i       Jacob Preben Pedersen Ibsen f. 1536.

 

2. Generasjon

 

2.  Jacob Preben Pedersen Ibsen , f. 1536 i Vammen i Viborg.  Han giftet seg med Margrethe Pedersdotter Falch , f. 1566, (datter av Peder Adrianssen Falkner og Gunnhild Sigurdsdotter ) d. 1622.  Jacob døde 1633 i Trondheim.

                             Barn:

            3.       i       Peder Jacobsen Falch .

                      ii     Anna .

                     iii       Anna , f. 1590.

                     iv       Melchior , f. 1590.

                      v       Peder .

                     vi       Lorentz .

                     vii       Jens .

                     viii       Grete .

            4.       ix       Inger Jacobsdotter Falch .

                      x       Kristina .

                     xi       Sævald .

                     xii       Margaretha .

                     xiii       Alhed .

                     xiv       Adrian , f. 1597, d. 1682.

 

3. Generasjon

 

3.  Peder Jacobsen Falch .  Han giftet seg med Anne Jonsdotter Benkestok , gift 1599, f. 1579, (datter av Jon Trondsen Benkestok og Birgitte Nielsdotter ) d. 1673.

                             Barn:

                      i       Anna Pedersdotter Falch , f. 1625, d. 1709.

            5.       ii     Margrethe Pedersdotter Falch f. 1627.

            6.       iii       Maren Pedersdotter Falch f. 1628.

                     iv       Jacob Pedersen Falch , f. 1631, d. 1715.

                      v       Peder Pedersen Falch , f. 1633, d. 1693.

                     vi       Jonas Pedersen Falch , f. 1635.

                     vii       Lauritz Pedersen Falch , f. 1636, d. 1705.

                     viii       Melchior Pedersen Falch , f. 1643, d. 1721.

                     ix       Christine Pedersdotter Falch , d. 1718.

 

4.  Inger Jacobsdotter Falch .  Hun giftet seg med Anders Iversen .

                             Barn:

            7.       i       Iver Andersen f. 1630.

 

4. Generasjon

 

5.  Margrethe Pedersdotter Falch , f. 1627 i Trondheim.  Hun giftet seg med Jesper Hansen Richard , gift 1647 i Torget, Brønnøy, (sønn av Hans Rickertsen og Ingeborg Mathiasdotter ). Margrethe døde 1659 i Tjøtta, Alstahaug.

                             Barn:

            8.       i       Abel Jespersdotter f. 1651.

                      ii      Peder Jespersen Richard .

                     iii       Jacob Jespersen Richard .

                     iv       Hans Jespersen Richard .

 

6.  Maren Pedersdotter Falch , f. 1628.  Hun giftet seg med Peiter Don Dass , gift 1647 i Bergen, f. 1590 i Dundee i Skotland, d. 1653 i Bergen.  Maren døde 1709.

                             Barn:

            9.       i       Peder Petersen Dass f. 1647. 

 

7.  Iver Andersen , f. 1630 i Vestnes.  Han giftet seg med Anne Ludvigsdotter Munthe , f. i Bergen, (datter av Ludvig Hansen Munthe og Ingeborg Sørensdotter Friis ) d. i Vestnes.  Iver døde 1683 i Vestnes.

                             Barn:

            10.     i       Inger Iversdotter Munthe .

                      ii     Iverisse Iversdotter Munthe .  Hun giftet seg med Morten Schulz .

                     iii       Ludvig Iversen Munthe .  Han giftet seg med Anna Jacobsdotter .

                     iv       Ingeborg Iversdotter Munthe .  Hun giftet seg med Hans Grøn .

 

5. Generasjon

 

8.  Abel Jespersdotter , f. 1651 i Bergen.  Hun giftet seg med Lorens Mortensen Angel , gift i Gift 3 ganger, f. 1626 i Angel, Tyskland, (sønn av Morten Pedersen og Anna Pedersdotter ). Abel døde 1683 i Trondheim.

                             Barn:

            11.     i       Margrete Lorensdotter Angel f. 1672.

            12.     ii     Rebekka Lorensdotter Angel f. 1681.

 

9.  Peder Petersen Dass , f. 1647 i Alstahaug.  Han giftet seg med Margarethe Andersdotter , f. 1650 i Vefsn, (datter av Anders Sørensen og Elisabeth Lauritsdotter Holgersen ) d. 1733 i Alstahaug.  Peder døde 1708 i Alstahaug.

                             Barn:

            13.     i       Anders Pedersen Dass f. 1675. Far til Bolette Angel Andersdtr Dass som gifta seg med Ibsen i Orkdal.

 

10.  Inger Iversdotter Munthe , f. i Vestnes.  Hun giftet seg med Edvart Hansen Meyer , f. 1647 i Trondheim, (sønn av Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter ) d. 1716 i Orkdal.

                             Barn:

            14.     i       Ingeborg Cathrine Meyer f. rundt 1650.

                      ii     Hans Edvardsen Meyer , f. 1685 i Orkdal.  Han giftet seg med Antonette Augusta From , (datter av Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter ). Hans døde 1743 i Manger utenfor Bergen.

 

6. Generasjon

 

11.  Margrete Lorensdotter Angel , f. 1672 i Trondheim.  Hun giftet seg med Christian Frost , gift 1688 i Trondheim, f. 1651 i Trondheim, (sønn av Lorentz Frost ). Margrete døde 1763.

                             Barn:

            15.     i       Anne Cathrine Frost .

                      ii     Inger Marie Frost .

 

12.  Rebekka Lorensdotter Angel , f. 1681 i Trondheim.  Hun giftet seg med Anders Pedersen Dass , f. 1675 i Alstahaug, (sønn av Peder Petersen Dass og Margarethe Andersdotter ).

                             Barn:

                      i       Petter Christian , f. 1705.

                      ii     Lorentz Andersen Angel Dass , f. 1707.  Han giftet seg med (1) Hanna Margrethe Hammond , gift i 1. kone.  Han giftet seg med (2) Anna Elsken  Bremer , gift i 2. kone.  Han giftet seg med (3) Malene Bredal Schytte , gift i 3. kone.  Lorentz døde 1745.

                     iii       Petter Dass , f. 1708.  Han giftet seg med Susanne Elisabeth Bergmann .

                     iv       Albert Christian Dass , f. 1709, d. 1794 i Bergen.

                      v       Abel Margrethe Dass , f. 1711.  Hun giftet seg med Morten Hansen Sommer .  Abel døde 1791.

                     vi       Anders Dass , f. 1712.

            16.       vii       Anders Dass f. 1712.

                     viii       Elisabeth Marie Dass , f. 1715.  Hun giftet seg med Peter Johan Munthe , (sønn av Ludvig Munthe og Anna Kaasbøl ).

                     ix       Jacob Wilhelm , f. 1719, d. 1749 i Druknet.

            17.     x       Bolette Angel Dass f. 1721.

                     xi       Anna Cathrine , f. 1722, d. i døde ugift.

 

13.  Anders Pedersen Dass , (Se ekteskap til nummer 12.)

 

14.  Ingeborg Cathrine Meyer , f. rundt 1650 i Orkdal.  Hun giftet seg med Hans Ibsen , f. i Stege på Møn i Dk, (sønn av Rasmus Ibsen Holst og Eva Johansdotter Osterland ??? ) d. 1748 i Orkdal.

                             Barn:

            18.     i       Inger Kristine Ibsen f. 1713.

                      ii       Ane Margrete Ibsen .

            19.       iii       Fredrik Ibsen f. 1718.

            20.       iv       Edvard Meyer Hansen Ibsen .

 

7. Generasjon

 

15.  Anne Cathrine Frost , f. i Trondheim.  Hun giftet seg med Frantz Brun , f. 1671 i Trondheim, (sønn av Ole Brun og Maren Lund ).

                             Barn:

                      i       Hans Jacob Brun , f. rundt 1730 i Orkdal.  Han giftet seg med Cathrine Holst , f. i Trondheim.

                      ii     Ole Brun .

                     iii       Christian Brun .

                     iv       Vincents Budde Brun .

                      v       Maren Brun .

                     vi       Anna Sophie Brun .

                     vii       Frantz Brun .

                     viii       Anna Catharine Brun .

                     ix       Lorentz Brun .

                      x       Peter Brun .

                     xi       NN Brun .

 

16.  Anders Dass , f. 1712.  Han giftet seg med Aasel Marie Hass .  Anders døde 1791 i Fosnes.

                             Barn:

                      i       Maren Rebekka Dass .  Hun giftet seg med Johan Fredrik Paasche , f. 1787, (sønn av Jens Christian Paasche og Christiane Beate Lemvig ) d. 1839.

 

17.  Bolette Angel Dass , f. 1721 i Alstahaug.  Hun giftet seg med Edvard Meyer Hansen Ibsen , (sønn av Hans Ibsen og Ingeborg Cathrine Meyer ).

                             Barn:

                      i       Anders Edvardsen Dass Ibsen .

                      ii     Edvard Edvardsen Meyer Ibsen .

                     iii       Elisabeth Edvardsdotter Meyer Ibsen .

                     iv       Hanna Andrea Edvardsdotter Ibsen , f. 1745 i Orkdal, d. i Malvik.

                      v       Rebecca Edvardsdotter Ibsen , f. 1745 i Orkdal, d. etter 1800 i Alstadhaug.

                     vi       Ingeborg Catharine Edvardsdotter Ibsen , f. 1746 i Orkdal.  Hun giftet seg med Johan Knibant , gift i Hakvaag i Steigen, f. 1755, (sønn av Jørgen Knibant og Inger Gustavsdotter ) d. 1795 i Hakvaag.  Ingeborg døde etter 1800 i Steigen i Nordland.

                     vii       Hans Edvard Edvardsen Meyer Ibsen , f. 1749 i Orkdal.  Han giftet seg med Kirsten Halvorsdotter Hov , f. 1750 i Sør Trøndelag, d. 1815 i Malvik.  Hans døde 1833 i Malvik.

 

18.  Inger Kristine Ibsen , f. 1713.  Hun giftet seg med Hans Bull .

                             Barn:

                      i       Jens Henrik Emmaus Bull , f. 1744 i Resell i Rennebu.

                      ii     Anders Bull , f. 1745 i Resell i Rennebu.

                     iii       Hans Christian Bull , f. 1747 i Resell i Rennebu.

                     iv       Birgitte Andrea Bull .

                      v       Boletta Bull .

 

19.  Fredrik Ibsen , f. 1718 i Orkdal.  Han giftet seg med Johanna Sophie Randulf , f. 1722 på Støren, d. 1778 på Karnes i Lyngen.  Fredrik døde før 1765 i Orkdal.

                             Barn:

                      i       Hans Ibsen , f. 1757 i Orkdal.  Han giftet seg med Jensine Kristine Grønvold .  Hans døde 1813 på Nordistugu-Øvre Holtan i Nes, Telemark.

                      ii     Jens Randulph Ibsen , f. 1759 i Orkdal.  Han giftet seg med Anne Margrethe Olsdtr , f. 1767, d. 1837 i Trondheim.  Jens døde 1809 i Trondheim.

                     iii       Riborg Kierstine Ibsen , f. 1762 i Orkdal.

 

20.  Edvard Meyer Hansen Ibsen , (Se ekteskap til nummer 17.)

Oppsett - Tor Wollan